Typy orientacji marketingowych

advertisement
1. CO WYRAŻA ISTOTĘ MARKETINGOWEJ ORIENTACJI
PRZEDSIĘBIORSTWA?
Wg. „MARKETING-Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”
Lechosław Garbarski
Ireneusz Rutkowski
Wojciech Wrzosek
Orientacja marketingowa w centrum uwagi stawia konsumenta i jego
potrzeby. Myślenie o rynku ,na którym przedsiębiorstwo działa odbywa się
najpierw w kategoriach potrzeb aktualnych i potencjalnych konsumentów , a
dopiero później w kategoriach wytwarzanego i sprzedawanego produktu.
Uświadomienie sobie faktu , że określona potrzeba konsumentów może być
zaspokajana różnymi produktami , a ten sam produkt może zaspokajać różne
potrzeby , rodzi istotne konsekwencje dla sposobu kształtowania działalności
gospodarczej na rynku. Działanie na rzecz określonej grupy nabywców , czyli
działanie na rzecz „kogoś” zamiast działania na rzecz wszystkich stwarza szanse i
możliwości
lepszego dostosowania produktu do wymagań konsumenta,
łatwiejszego opracowania programu działania na rynku , a w konsekwencji
skuteczniejszego i bardziej efektywnego sposobu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Produkcja winna być dostosowana do potrzeb ściśle określonego
nabywcy (segmentu) .
PRZECIĘTNY NABYWCA NIE ISTNIEJE.
Wg. „PODSTAWY MARKETINGU”
Jerzy Altkorn
Istotę orientacji marketingowej można wyrazić pytaniem: jak wybrać i
zdobyć , ewentualnie –stworzyć , a następnie utrzymać rynek zbytu, który
zapewniałby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i
aspiracji rozwojowych.
1
Podstawowe zasady orientacji marketingowej:
1. Rynek w centrum zainteresowania , co jest związane ze ścisłym określeniem
rynku docelowego dla wyrobów przedsiębiorstwa.
2. Koncentracja na kliencie ,czyli zabieganie o to , żeby klient był zadowolony z
usług; dążenie do ciągłego podnoszenia satysfakcji konsumenta , pozostawanie
otwartym na jego sugestie itp.
3. Koordynacja zadań marketingowych oraz prac poszczególnych pionów firmy ,
co jest związane z prowadzeniem wewnętrznego marketingu (zatrudnienie
odpowiednich pracowników , szkolenie i motywowanie , tak aby mogli działać
jak najlepiej dla klienta); wszyscy pracownicy w firmie musza być przekonani
,że klient jest najważniejszą osobą w firmie , ponieważ z jego pieniędzy firma
żyje; dopiero później wprowadza się marketing zewnętrzny.
4. Zyskowność ,czyli zaspokojenie potrzeb klientów w sposób korzystny dla
firmy; zasada ta nie dotyczy organizacji „non profit”.
2
2.CZYM RÓŻNI SIĘ ORIENTACJA MARKETINGOWA OD ORIENTACJI
PRODUKCYJNEJ?
Podstawową różnicę między orientacją marketingową a produkcyjną
jest to , że orientacja marketingowa jest ukierunkowana na „kogoś”, a orientacja
produkcyjna na „każdego”.
Uwaga przedsiębiorców skupia się na organizacyjnych i technicznych
problemach masowego wytwarzania stosunkowo prostych wyrobów
przeznaczonych dla przeciętnego nabywcy (w orientacji marketingowej przeciętny
nabywca nie istnieje) ,a także na zaopatrzeniu materiałowym i technicznym
warunkującym utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnym. Zafascynowanie
technologiczną doskonałością produktu może nie uwzględnić potrzeb klienta
(dostarczenie klientowi satysfakcji z produktu było podstawowym zadaniem
orientacji marketingowej).
Wg. Jerzego Altkorna
Podstawowym problemem orientacji produkcyjnej jest odpowiedź na pytanie:jak
wytwarzać dużo i tanio , aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu
nabywców i uzyskać kosztowną przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy
zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu.
Podsumowanie
Orientacja marketingowa
Orientacja produkcyjna
Orientacja na „kogoś”
Orientacja na „każdego”
Klient= konsument indywidualny
Klient= konsument przeciętny
Ukierunkowanie na konsumenta , jego Ukierunkowanie na proces wytwarzania
potrzeby oraz zjawiska rynkowe (popyt)
i produkt
Orientacja skuteczna w przypadku
Orientacja skuteczna w przypadku
występowania rynku sprzedawcy
występowania rynku konsumenta
(nadwyżka popytu nad podażą)
(nadwyżka podaży nad popytem)
Zyskowność firmy poprzez zaspokojenie Zyskowność poprzez produkcję masową
potrzeb klientów
i obniżenie kosztów jednostkowych i cen
3
3. CZYM RÓŻNI SIĘ ORIENTACJA MARKETINGOWA OD
ORIENTACJI SPRZEDAŻOWEJ?
Orientacja sprzedażowa , czyli: jak sprzedać to co firma potrafi
masowo i tanio wytwarzać , opiera się na twierdzeniu ,że klienci pozostawieni sami
sobie , nie kupią wystarczająco dużo produktów przedsiębiorstwa. Koncentracja ,
uwagi i wysiłki przedsiębiorstw są więc skupione na prawidłowo zorganizowanej
dystrybucji
i sprzedaży towarów konsumentom. Pod względem zakresu
stosowanych instrumentów w dziedzinie sprzedaży takich jak: reklama, promocja,
dodatkowe usługi handlowe itp. ; orientacja sprzedażowa zbliża się do orientacji
marketingowej.
Jednak te dwie orientacje różnią się od siebie.
Theodore Levitt przeciwstawił sobie koncepcje sprzedaży i marketingu:
1. Sprzedaż koncentruje się na potrzebach sprzedającego, marketing na potrzebach
nabywcy.
2. Sprzedaż pochłonięta jest potrzebą sprzedającego dokonania zamiany produktu
na gotówkę, marketing-ideą zaspokojenia potrzeb klienta za pomocą produktu i
całej grupy rzeczy związanych z tworzeniem , dostarczaniem i ostatecznie
konsumowaniem go.
3. Koncepcja sprzedaży obiera perspektywę „od wewnątrz na zewnątrz”; czyli
rozpoczynamy od fabryki i koncentrujemy się na istniejących produktach
przedsiębiorstwa. W celu realizacji sprzedaży , która przyniesie zysk niezbędna
jest agresywna sprzedaż i promocja. Koncepcja marketingowa opiera się na
perspektywie ”z zewnątrz do wewnątrz”; tu punktem wyjścia jest dobrze
zdefiniowany rynek, dalej następuje koncentracja na potrzebach klienta ,
koordynacja wszystkich działań dotyczących klienta i realizacja zysku poprzez
osiągnięcie zadowolenia klienta.
Punkt wyjścia
Koncepcja
sprzedaży
Fabryka
Obszar
koncentracji
działań
Produkty
Koncepcja
marketingowa
Rynek
docelowy
Potrzeby
klienta
Środki
realizacji
Cele
Sprzedaż i
promocja
Zysk poprzez
realizację
sprzedaży
Zysk poprzez
zadowolenie
klienta
Marketing
skoordynowany
4
4. JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE MARKETINGU W
UJĘCI KLASYCZNYM?
W ujęciu tym jest on ściśle związany z przedsiębiorczą działalnością
zorientowaną na zysk i może być interpretowany jako:
1) aspekt filozoficzny
Zasada , zgodnie z którą nabywcy tworzący rynek przedsiębiorstwa stanowią
punkt wyjścia i cel filozofii jego działania.
2) aspekt czynnościowo- instrumentalny
Systematyczne oddziaływanie na rynek przy pomocy określonego w programie
marketingowym , skoordynowanego
zestawu narzędzi.
3) aspekt organizacyjny
System decyzji rynkowych znajdujących odzwierciedlenie w planowaniu i
zinstytucjonalizowanej formie przebiegu procesów decyzyjnych.
W ujęciu klasycznym MARKETING oznacza odpowiednie planowanie ,
koordynację, kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na
aktualne i potencjalne rynki zbytu.
5
5. CO TO SĄ FUNKCJE MARKETINGOWE?
Szczegółowa analiza
struktura funkcji
marketingowych w formie
rozgałęzionego „drzewa funkcji” jest niezbędna
przede wszystkim w
kształtowaniu organizacji marketingu gdzie stanowi punkt wyjścia dla
przeprowadzenia racjonalnego podziału pracy i tworzenia wyspecjalizowanych
komórek i stanowisk pracy.
Funkcje marketingowe możemy podzielić na:
1. Funkcje przygotowawcze
 gromadzenie informacji rynkowej
 badania rynku
 planowanie produktu
 kalkulacja i stanowienie cen
 organizowanie systemu dystrybucji
 planowanie działań promocyjnych
 kontrola i analiza wyników marketingu
2. Funkcje wykonawcze
 reklama
 aktywizacja sprzedaży
 bezpośrednia obsługa klientów (informacje , negocjacje , zawieranie umów
,sprzedaż , wynajem , reklamacje klientów)
 ekspedycja klientów
 transport i spedycja
 gospodarka zapasami wyrobów gotowych
 obsługa serwisowa klientów
 fakturowanie i kontrola realizacji umów
3. Funkcje wspomagające
 finansowanie (kredytowanie dystrybutorów, sprzedaży ratalnej, leasingu)
 partycypacja w ryzyku i ubezpieczanie od jego skutków
6
Download