Marketing - Ekonomicznie.pl

advertisement
wykład 04.03.2006
Marketing
Marketing to sztuka zdobywania utrzymywania i rozwijania klienta poprzez
tworzenie dawanie i komunikowanie mu wartości, które maja dla niego największe znaczenie
Orientacje marketingowe
Orientacja produkcyjna – orientacja zgodnie, z którą najważniejszym celem jest produkcja po
jak najniższym koszcie i oferowanie produktu po jak najniższej cenie
Orientacja produktowa – dla tak działających firm najważniejszym celem jest zapewnienie
odpowiedniego stosunku jakości oferty do dej ceny
Orientacje sprzedażowa – orientacja w której celem firmy jest pobudzenie popytu na
posiadane produkty poprzez wykorzystanie reklamy (nacisk na sieci produkcyjne)
Orientacje marketingowa – orientacja zgodnie z którą firma najpierw poznaje potrzeby
i preferencje klientów, aby następnie stworzyć ofertę im odpowiadającą.
Orientacja społeczna – maksymalizacja zysku realizują cele społeczne np. ochrona
środowiska
Funkcje pełnione przez marketing
Zakup – identyfikacja selekcja i ocena źródeł podaży negocjacje warunków nabycia lub
dzierżawy
Sprzedaż – identyfikacja wiązana z celami konsumentów stymulowanie popytu po przez
podaż osobistą reklamę promocje sprzedaży propagandę gospodarcza negocjowanie
warunków sprzedaży lub dzierżawy utrzymywanie niezbędnych zapasów zapewniających
ciągłość sprzedaży
Standaryzowanie – tworzenie asortymentu i standartów jakościowych sortowanie według
ustalonych standardów jakościowych tworzenie warunków zakupu według wzorców
Finansowanie - zabezpieczenie w środku finansowe produkcji transportu promocji sprzedaży
finansowanie zakupu towarów i uslog
Ponoszenie ryzyka – przejmowanie odpowiedzialnością ora kontrola ryzyka związanego
z działalnością marketingowa łącznie z ryzykiem z tytułu szkód wad oraz ryzykiem
wynikającym z cech fizyko – chemicznych
1
Gromadzenie informacji rynkowych – identyfikacja i analiza rynkowych szans rozwój
i administrowanie badaniami rynku, przeprowadzenie rynkowych eksperymentów
gromadzenie informacji o konkurentach dostarczanie informacji do podejmowania decyzji
rynkowych
Badania marketingowe – to systematyczne i celowe gromadzenie i analizowanie informacji
istotnych dla podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie
Sposoby gromadzenia informacji marketingowych
Badania wtórne – wewnętrzne i zewnętrzne polegają na zbieraniu informacji już istniejących
gromadzonych opublikowanych np. raporty roczne prasa Internet.
Badania pierwotne – wewnetrzne i zewnetrzne polegaja na przeprowadzeniu własnych badań
i wykorzystaniem jednej z następujących metod: ankiety wywiady, obserwacji lub
eksperymentu
Segmentacja rynku:
segmentacja – podział rynku na względne jednorodne (homogeniczne)grupy konsumentów
według określonych kryteriów
Warunki skutecznej segmentacji
- wyodrębnione segmenty w istotny sposób różnią się pomiędzy sobą
- firma różnicuje działania marketingowe na danych segmentach
- liczebność segmentu jest interesująca dla firm
- istnieje kanał komunikacji z danym segmentem
Kryteria odnoszące się
Kryteria odnoszące się
do konsumenta
do zakupu produktu lub sytuacji
Społeczno Demograficzne Psychograficzne
Wzorce
Warunki
Oferowanie
ekonomiczne
konsumpcji
zakupu
korzyści
Dochód
Wiek
Styl życia
Częstotliwość Rodzaj sklepu Postrzeganie
użytkowania
korzyści
Zawód
Płeć
Aktywność
Lojalność
Czas zakupu
wobec marki
Wykształcenie
Wielkość
Zainteresowania
Wielkość
rodziny
jednorazowego
zakupu
Miejsce
Faza cyklu
zamieszkania
rodziny
Narzędzia marketingowe
Instrumenty marketingu (marketing mix, mieszanka marketingowa 4*P)
Firma
P – produkt
P – price – cena
P – place – dystrybucja
P – promotion – promocja
Klient
P – korzyść
C – koszt
D – dostępność
P – atrakcyjność
2
wykład 23.04.2006
Temat: Polityka produktu i ceny
Polityka produktu nie jest pojmowana jako część fizyczna.
rdzeń produktu
produkt
poszerzony
rdzeń produktu – istota produktu:
- produkt fizyczny
- cechy funkcjonalne
- rozwiązania techniczne
produkt rzeczywisty – postrzeganie
produktu:
- znak handlowy
- marka
- cena
- jakość
- opakowanie
- wzór, cecha
- kontakt z konsumentem
- materiał (surowiec)
- styl
- załoga – wygląd i cechowanie
produkt
rzeczywisty
produkt poszerzony – korzyści dodatkowe:
- naprawy
- konserwacje
- instalowanie
- instrukcja
- kredyt
- wycofanie (reklamacje)
- empatia załogi
- dostarczanie
- gwarancja
- rękojmia
- części zapasowe
- usługi (gotowość świadczenia)
- dostępność punktów usługowych
- usługi dodatkowe
3
CYKL ŻYCIA PRODUKTU (badania Rogers’a)
sprzedaż
zyski
III
II
IV
I
0
Obecnie na świecie jest tendencja do krótkiego cyklu życia produktu.
KLIENCI W RÓŻNYCH FAZACH
pionierzy
2,5%
śmiali
ryzykanci
bogaci
introwertycy
nonkonformiści
liderzy
wcześniejsi
naśladowcy
13,5%
wczesna
większość
34%
późna
większość
34%
maruderzy
16%
zintegrowani ze
społecznością
liderzy opinii
bogaci
wykształceni
konformiści
--------------------
przeciętne
wykształcenie
średnie dochody
przeciętny status
społeczny
konserwatyści
--------------------
gorzej
wykształceni
sceptycy
niskie dochody
----------------------------------------------------------
gorzej
wykształceni
niskie dochody
starsi
tradycjonaliści
---------------------------------------
GRUPY PRODUKTÓW – MATRYCA BCG (Boston Cnsulting Group)
wysoki
znaki zapytania
gwiazdy
(problematyczne
dzieci)
niski
psy
niski
dojne
krowy
wysoki
4
Temat: Opakowanie, asortyment i znak towarowy
asortyment – cała oferta handlowa; tworzy linie produktu, może on być głęboki lub płytki,
szeroki lub wąski
Opakowanie w sklepach samoobsługowych pełni rolę niemego sprzedawcy.
znak towarowy (potocznie marka) – słowny, graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, mieszany.
Służy on identyfikacji producenta lub sprzedawcy i wyróżnia od konkurencji.
Innowacje – definicje:
a) wg J. Shumpetera – nowy produkt lub ulepszenie, nowa metoda produktu, nowy rynek
zbytu, nowe surowce, nowe formy organizacji.
b) wg Ph. Kotleta – jakiekolwiek dobro (…) postrzegane jako nowe.
c) wg Ch. Freemana – pierwsze handlowe zastosowanie produktu, procesu, systemu,
urządzenia.
Proces tworzenia nowych produktów:
1. zbieranie pomysłów
2. ocena i selekcja pomysłów
3. rozwój i testowanie koncepcji produktów
4. przygotowanie strategii marketingowej
5. analiza ekonomiczna
6. testowanie rynku
7. sprzedaż
cykl „śmieszne
rzeczy lub gadżety”
cykl z receklami
Temat: Polityka ceny
Cena z punktu widzenia firmy jest jedynym narzędziem marketingowym, który
bezpośrednio przyczynia się do powstania dochodów. z punktu widzenia klienta to koszt
nabycia danego produktu, a zatem cena powinna odzwierciedlać wartość jakie dane dobro
posiada w oczach klienta.
Funkcje ceny:
a) osiąganie celów związanych z zyskiem
b) osiąganie celów związanych ze sprzedażą
c) osiąganie celów związanych z kontrahentami
d) osiąganie celów związanych z tożsamością
5
pozycja firmy na
rynku
klienci
konkurencja
czynniki
zewnętrzne
popyt
rynek
cena
bazowa
wizerunek
asortyment
czynniki
wewnętrzne
marka
koszty
innowacyjność
produktu
Rodzaje rabatów:
a) dla pośredników: funkcjonalny, ilościowy, wierności, czasowy
b) dla odbiorców finalnych: obniżka płatności gotówkowych, za ilość, wynagrodzenie
wierności
dyskryminacja cenowa – zróżnicowanie ceny w zależności od miejsca i czasu zakupu
3 grupy metod wyznaczania ceny:
a) kosztowe – najczęściej są stosowane, dają gwarancję, że cena pokryje koszty i da jakiś zysk
b) popytowe – punktem wyjścia do ustalenia ceny jest analiza charakteru popytu (rośnie,
maleje, itp.)
c) konkurencyjne – punktem wyjścia tutaj będzie konkurencja, na podstawie cen konkurencji
wyznaczamy własną.
cena w okresie
dojrzałości
niska
wysoka
strategie cenowe – cena w okresie
wprowadzania
niska
wysoka
polityka dyskontowa
polityka zgarniania
śmietanki (skimingu)
polityka przenikania
polityka wysokich
(penetracja cenowa)
cen
polityka dyskontowa – polega na tym, ze w każdym etapie cena jest niska
polityka cen wysokich – cena ciągle jest wysoka
polityka zgarniania śmietanki – wprowadzenie po cenie wysokiej i stopniowo ją obniżamy
polityka przenikania – wprowadzenie po cenie niskiej, a potem stopniowo ją podwyższamy
6
cen wysokich
penetracji cenowej
dyskontowa
zgarniania śmietanki
7
Download