cykl-zycia-produktu-pojecia-zwiazane-z-czp

advertisement
CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Pojęcia związane z CŻP
Cykl życia produktu to okres w którym produkt znajduje się na rynku. Faza cyklu życia produktu to
różne stadia sprzedaży produktu. Każda z faz charakteryzuje się specyficzną dynamiką i poziomem
sprzedaży oraz zysku/straty.
Czynniki wpływające na CŻP:
- rodzaj produktu i jego charakter;
- konkurencyjność produktu;
- możliwość jego różnicowania i nadawania mu odmiennej charakterystyki;
- podatność na zmiany koniunkturalne i mody;
- rodzaj zaspokajanych potrzeb konsumentów i tempo ich zmian;
- odpowiednie wsparcie marketingowe.
Przyczyny porażki produktu
Skuteczne wprowadzenie produktu na rynek nie jest łatwe. Istnieje wiele przyczyn porażki
produktu. Do najważniejszych można zaliczyć:
- złe ważanie strategii marketingu mix;
- niska jakość najważniejszych cech produktu;
- nieistotne cechy różnicujące;
- niedokładna definicja rynku i produktu przed rozpoczęciem opracowania nowego produktu;
- zbyt mała atrakcyjność rynku;
- niewłaściwy czas wprowadzania produktu na rynek;
- brak ekonomicznego dostępu do nabywców.
Fazy CŻP
W większości dyskusji na temat cyklu życia produktu krzywa sprzedaży typowego produktu
przyjmuje kształt litery S. Krzywa ta na ogół jest dzielona na 4. fazy:
- wprowadzenie - okres powolnego wzrostu sprzedaży produktu w miarę wprowadzania sprzedaży
na rynek. Brak zysków w tej fazie jest spowodowany wysokimi kosztami i wprowadzeniu produktu;
- wzrost - okres szybkiej akceptacji produktu przez rynek i znacznej poprawy rentowności. Pojawia
się produkt konkurencyjny;
- dojrzałość - okres zwalniania wzrostu sprzedaży produktu, wynikający z uzyskania już akceptacji
przez większość potencjalnych nabywców. Zyski stabilizują się lub mają ze względu na zwiększone
nakłady marketingowe na obronę produktu przed działaniem ze strony konkurencyjnej;
- spadek - okres znacznego spadku sprzedaży i zysków. Powolne wycofywanie się z rynku.
Redukcja kosztów rynkowych producenta.
Podstawowe cele marketingowe w poszczególnych fazach CŻP:
1. Faza wprowadzenia:
- uświadomienie istnienia produktu;
- kreowanie produktu.
2. Faza wzrostu:
- maksymalizacja udziału w rynku;
- przeciwdziałanie konkurencji;
- wzmacnianie marki.
3. Faza dojrzała:
- maksymalizacja zysku;
- utrzymanie pozycji.
4. Faza spadku:
- minimalizacji kosztów;
- wycofywanie produktu i rynku.
(…)
…)
- stosuje się w celu budowy prestiżu.
Strategia penetracji rynku (Market minus):
- polega na ustalaniu ceny na niskim poziomie, aby produkt mógł szybko zaistnieć na rynku. Jest to
cena niższa od konkurencji.
- umożliwia zwiększanie sprzedaży i dużych zysków,
- stosowana na rynkach z dużą konkurencją;
- dotyczy produktów nie decydujących o statusie społecznym; KOMUNIKACJA
MARKETINGOWA
Pojęcia promocji:
Rozumiana jako komunikacja marketingowa (promotion mix), stanowi integralny element strategii
marketingowej przedsiębiorstwa. Obejmuje całokształt działań i środków, za pomocą których
przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmy, kształtuje
potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu.
Wydatki na reklamę ciągle wzrastają:
Instrumenty…
… promocji:
I. o charakterze formalnym:
- reklama;
- marketing bezpośredni;
- promocja sprzedaży;
- public relations i publicity;
- sprzedaż osobista.
II. O charakterze nieformalnym:
- eksperci i liderzy opinii publicznej;
- osoby z najbliższego otoczenia konsumenta.
Funkcje promocji:
Promocja spełnia trzy podstawowe funkcje:
-informacyjna - przedsiębiorstwo przekazuje uczestnikowi rynku zestaw informacji…
Download