planowanie-dlugookresowe

advertisement
3
Planowanie długookresowe
Planowanie długookresowe cechuje się:
- maksymalnie 5-letnim horyzontem czasowym;
- uwzględnianiem otoczenia sprowadzanego tylko do rynku, na którym firma jest już obecna;
- przewidywaniem opartym na ekstrapolacji wcześniejszych trendów zmian cen, wielkości popytu,
zachowania konkurentów;
- naciskiem na uwarunkowania finansowe;
- wykorzystywaniem w szerokim zakresie (szczególnie do planowania produkcji) ilościowych
metod prognozowania.
Celem strategicznego planowania jest:
- zbudowanie pomostu między punktem wyjścia, uwzględniającym ocenę obecnie oddziałujących
czynników zewnętrznych;
- aktualna ocena siły i słabości przedsiębiorstwa, a punktem docelowym, wskazującym cele
organizacji;
- ocenę czynników zewnętrznych, które prawdopodobnie będą oddziaływać. W trakcie
przeprowadzania oceny należy zadać sobie następujące pytania:
- czy strategię można wyraźnie określić w słowach i w czynach? - czy strategia w pełni
wykorzystuje możliwości wynikające z sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej?
Następnie należy ocenić szansę, tzn. odpowiedzieć sobie na pytanie, czy produkt, który jest
wytwarzany, lub usługi, które są oferowane lub wykonywane, znajdą nabywców. Istotna jest
odpowiedź na następujące pytania:
- co firma ma klientom do zaoferowania?
- czy znajdzie nabywców?
- czy jest to coś, co jest klientom potrzebne? Popyt jest to potrzeba plus możliwość jej zaspokojenia
i możliwość nabywców zapłacenia za to (produkt lub usługę).
Kolejnym krokiem jest ocena przesłanek. Na początku zespół planujący uzgadnia, jakie przesłanki
należy określić, np.: - popyt, - sytuacja na rynku pracy, nowe technologie, które mogą się pojawić,
powstające sieci dystrybucyjne. Potem każdy członek zespołu pracuje indywidualnie nad ich
sformułowaniem, a dopiero później odbywa się dyskusja i następuje ujednolicenie stanowisk.
Kolejnym etapem jest określenie alternatywnych strategii działania i tego, co w wyniku jej
stosowania chcemy osiągnąć: - czy strategia opiera się na umiejętnościach i zasobach, obecnych i
przyszłych?
- czy strategia odzwierciedla politykę organizacji?
- czy ryzyko z nią związane nie jest przesadne?
- czy strategia odpowiada osobistym wartościom i aspiracjom najważniejszych członków
kierownictwa?
Do chwili przeznaczenia środków na realizację planu dokument jest tylko listą życzeń. Prawdziwym
planem staje się po:
- sporządzeniu bilansu,
Metody planowania w logistyce
Wykład - Funkcje zarządzania
Podstawy zarządzania - wykład 9
Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie
Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie
Zarządzanie strategiczne zagadnienia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download