Uploaded by sloidzik

Przykładowe pytania

advertisement
1. Produkt wzbogacony uzyskuje się przez:
a) podniesienie jakości dotychczasowego produktu
b) sprzedawanie dotychczasowych produktów wraz z produktami komplementarnymi w postaci rzeczy
fizycznych lub usług
c) zaoferowanie nabywcy dodatkowych usług
d) żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe
e) wszystkie stwierdzenia są słuszne
2. Jeżeli przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia współpracy albo kontroli nad innymi przedsiębiorstwami
działającymi w tym samym ogniwie kanału dystrybucji, sytuacja taka nazywana jest:
a) integracja wertykalna (pionowa)
b) integracja horyzontalna (pozioma)
c) dywersyfikacja
d) żadna z tych nazw nie jest właściwa
e) każda z nich jest odpowiednia
3. Strategie szybkich zysków stosuje się w sytuacji, gdy:
a) występują preferencyjnie niskie ceny, niskie nakłady na reklamę, wysoka sprzedaż produktów na wszystkie
rynki
b) istnieje duży rynek na dany produkt, istnieje silan konkurencja, występuje duża wrażliwość na cenę, koszty
jednostkowe zniżają się
c) duża część nabywców nie zna produktów lub istnieje grupa nabywców znających produkt i gotowi są zapłacić
za niego wysoką cenę, producenci działają w warunkach małej konkurencji
d) istnieje ograniczony rynek nabywców, większość nabywców jest świadoma zakupu produktów i są chętni do
zakupu po wysokich cenach oraz nie występuje konkurencja
4. Marketing dostarcza następujących typów użyteczności:
a) formy
b) czasu
c) miejsca
d) użytkowania
e) bezpieczeństwa
f) zadowolenia
g) prawidłowe odpowiedzi a,b,c,d
Pytania otwarte: proszę wyjaśnić i scharakteryzować trzy fale marketingu w Polsce
pierwsza fala
-przełom lat 60 i 70 XXw.
-w Polsce pojawiają się pierwsze związki koncepcji marketingowej przeniesione do nas przez
prekursorów nauk w tym zakresie.
druga fala
-połowa lat 90 XXw.
-tworzone są pierwsze kierunki studiów (zarządzanie i marketing)
-trendy globalizacyjne w Polsce (centra handlowe, reklama i promocja)
trzecia fala
-przełom lat 2008-2009
-kryzysy finansowe i gospodarcze (pojawienie się alternatywnych środków dystrybucji)
-zmiany pokoleniowe (dorastające pokolenie internetu)
Download