zarys-uksztaltowania-otoczenia-wspolczesnych

advertisement
2
Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji. Charakterystyka otoczenia
zewnętrznego. Jak zauważyliśmy przed chwilą, otoczenie zewnętrzne organizacji składa się z dwóch
warstw. Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród
których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Elementy te nie muszą
być związane z innymi konkretnymi organizacjami. Ogólne otoczenie większości organizacji ma
wymiar ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny i międzynarodowy.
Otoczenie celowe składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na
organizację. Otoczenie celowe może obejmować konkurentów, klientów, dostawców, związki
zawodowe, właścicieli i sojuszników strategicznych. Ekonomiczny
struktura i działanie instytucji systemu gospodarczego państwa, podstawowe wyznaczniki kondycji
gospodarki: stopa wzrostu, stopa zwrotu kapitału, stopa procentowa, kursy wymiany walut, stopa
inflacji, stopa spożycia, poziom bezrobocia, stan zadłużenia
Socjokulturowy struktura i aktywność organizacji społecznych, rozwarstwianie społeczeństwa,
indywidualizacja potrzeb, style życia, przemiany w systemach wartości, długotrwałe tendencje w
konsumpcji
struktura demograficzna społeczeństwa, “wiek” i struktura rodziny, podaż siły roboczej
Prawno - polityczny
podmioty i konstrukcja systemu legislacyjnego, zakres regulacji prawnej, tempo i kierunek zmian
legislacyjnych struktura i działalność organizacji politycznych, ideologia i system filozoficzny
leżący u podstaw rządów ekipy sprawujące władzę, tempo i kierunki zmian w układzie politycznym
Technologiczny
stan i struktura podmiotowa nauki, tempo wdrażania innowacji, bieżąca faza cyklu innowacyjnego,
szybkość i zakres rozpowszechniania się innowacji
Międzynarodowy
liczba i funkcje organizacji międzynarodowych, struktura konkurencji międzynarodowej,
dysproporcje w rozwoju, tendencje integracyjne, standaryzacja
Charakterystyka otoczenia wewnętrznego Ze względu na to, że wpływ ogólnego otoczenia jest
często niejasny i długofalowy, większość organizacji koncentruje się raczej na otoczeniu celowym.
Chociaż jest ono również dość złożone, dostarcza więcej użytecznych informacji niż otoczenie
ogólne, albowiem menedżer może rozpoznać czynniki otoczenia szczególnie interesujące
organizację, a nie zajmować się bardziej abstrakcyjnymi wymiarami otoczenia ogólnego.
Konkurenci. ... Klienci. ... Dostawcy. ... Regulatorzy. Jednostki, które mogą kontrolować, regulować
lub w inny sposób oddziaływać na politykę i praktyki organizacji. Inną podstawową formą
regulatora jest grupa interesu. Siła robocza.
(…)
… dostaw, warunki dostawy
istnienie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w materiały, surowce, energię, towary i usługi
Konkurenci
struktura konkurentów i koncentracja podaży (monopol, oligopol, konkurencja rozproszona)
aktywność poszczególnych konkurentów i skuteczność ich strategii
możliwość współdziałania z konkurentami
bariery wejścia i wyjścia Nabywcy / odbiorcy
struktura nabywców i stopień koncentracji popytu (monopson, oligopson, popyt rozproszony)
rozmieszczenie nabywców i koszt dotarcia do nich
lojalność nabywców, możliwość oddziaływania na zachowania konsumentów / odbiorców
Relacje organizacji z otoczeniem.
W dotychczasowych rozważaniach nazywaliśmy i opisywaliśmy rozmaite wymiary otoczenia
organizacji. Ze względu na to, że organizacje są systemami otwartymi, na wiele różnych
sposobów…
Otoczenie organizacji-opracowanie - Otoczenie zewnętrzne
Składowe otoczeń-opracowanie
Model konkurencji Portera
Otoczenie organizacji
Organizacja w otoczeniu
podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 2
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download