ryzyko-jako-skladnik-stopy-dyskontowej

advertisement
6
Bielawski. Notatka składa się z 6 stron.
Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej .
Słowo „dyskonto” z włoskiego „disconto” oznacza potrącenie, pomniejszenie pewnej kwoty
nominalnej: weksli, czeków, papierów wartościowych.
Zastosowanie większej stopy dyskontowej w procedurze dyskontowania spowoduje mniejszą
wartość wycenianego mienia. Na wielkość stopy dyskontowej w dużym stopniu wpływa ryzyko nie
otrzymania założonych dochodów.
Ryzyka te pogrupować można w zależności od ich źródła na ryzyka systematyczne i specyficzne.
Za ryzyko systematyczne przyjmuje się ryzyko wynikające z czynników zewnętrznych (zewnętrzne
warunki makroekonomiczne ) oddziałujących w równym stopniu na całą gospodarkę lub jej
określone sektory.
Za ryzyko niesystematyczne (specyficzne) przyjmuje się ryzyko typowe dla inwestowania w
określony rodzaj aktywów. Ryzyko to często określa się jako ryzyko dywersyfikowalne.
W ramach ryzyka systematycznego wyróżnić możemy następujące rodzaje ryzyka:
- ryzyko inflacyjne,
- ryzyko stopy procentowej,
- ryzyko kursowe,
- ryzyko polityczne,
- ryzyko rynku.
Ryzyko inflacyjne wiąże się z nieprzewidywalnym kształtowaniem się siły nabywczej, czyli
niekorzystnymi zmianami cen. Ryzyko rynku polega na nieprzewidywalnej zmianie cen papierów
wartościowych i inwestycji rzeczowych. Ryzyko specyficzne jest zależne zarówno od stanu rynku
danego kraju czy regionu, a także od specyfiki i sytuacji danego wycenianego przedsiębiorstwa lub
innego waloru W ramach ryzyka specyficznego (niesystematycznego) właściwego dla wycenianego
rodzaju mienia wyróżnić możemy między innymi:
- ryzyko kredytowe,
- ryzyko przedsiębiorstwa,
- ryzyko utraty płynności. Ryzyko kredytowe wiąże się z niebezpieczeństwem nie odzyskania
zainwestowanych czy pożyczonych środków. Generalnie ryzyko takie nie istnieje w przypadku
obligacji Skarbu Państwa. Przy nieoczekiwanym wzroście inflacji, inwestorzy oczekują wyższych
przychodów z nowych emisji, np. obligacji, co skutkuje spadkiem zainteresowania na rynku
wtórnym obligacjami o stałym oprocentowaniu poprzednich emisji. Ryzyko stopy procentowej
dotyczy głównie inwestycji w papiery dłużne i wierzytelności o stałym oprocentowaniu. Ryzyko to
związane jest bezpośrednio z ryzykiem inflacyjnym. Zmiany stopy procentowej powodują zmiany
cen akcji oraz oprocentowanie udzielanych kredytów. Ryzyko przedsiębiorstwa można określić jako
niebezpieczeństwo straty inwestora lokującego swoje środki w papiery wartościowe danego
przedsiębiorstwa
(…)
… analizy lub oceny w ekonomii używane są także inne stopy takie jak:
stopa zwrotu,
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),
wymagana stopa zwrotu,
zrealizowana stopa zwrotu,
koszt kapitału,
Stopa zwrotu oznacza iloraz zysku do nakładów inwestycyjnych, bądź też do zainwestowanego
kapitału. Wyróżnia się często także pojęcie prostej stopy zwrotu lub księgowej stopy zwrotu.
W przypadku księgowej stopy zwrotu zakłada się, że zarówno zysk jak i nakłady inwestycyjne będą
wyrażone w kategoriach księgowych. Proste stopy zwrotu nie uwzględniają zmienności pieniądza w
czasie co traktuje się jako wadę w przy ocenie długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) określana jest przy założeniu, że NPV (net present value) jest
równe zero. Oznacza to że nakłady inwestycyjne są równe spodziewanym korzyściom. Warunkiem
określenia wewnętrznej stopy zwrotu jest oszacowanie aktualnej wartości przyszłych przepływów
pieniężnych dla konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. IRR - wewnętrzna stopa zwrotu, jest
miarą efektywności inwestycji.
Wymagana stopa zwrotu ma pewien związek ze stopą dyskontową i może być określana suma
dwóch składników, którymi są: stopa zwrotu z inwestycji wolnych…
… jest dwukrotnie bardziej ryzykowny od portfela rynkowego).
Model CAPM można przez analogię zastosować dla określenia stopy dyskontowej do wyceny
nieruchomości. W szczególności, należy go stosować wówczas, gdy na podstawie rynku
inwestycyjnego nie można określić stopy dochodu jako zależności D/C (dochód do ceny).
Możemy jednak szacunkowo przyjąć współczynnik β z pewnego przedziału, jeśli uznamy, że np.
inwestowanie w nieruchomość jest mniej ryzykowne niż przeciętne na rynku. Wówczas wartość β,
zgodnie z wcześniejszą interpretacją powinna się zawierać w przedziale [0, 1]. Błędnym sposobem
przy określaniu stopy jest dodawanie ryzyka systematycznego oraz subiektywnie oszacowanej
wielkości ryzyka specyficznego.
W przypadku wycen nieruchomości gdy posługujemy się dochodem potencjalnym brutto,
efektywnym dochodem…
… β wyznaczany jest na podstawie relacji wiążącej przychód z danego waloru z przychodem z
portfela rynkowego. Relacja ta może być określona statystycznie poprzez oszacowanie linii regresji
pomiędzy stopą przychodu z danego papieru wartościowego i stopy przychodu z portfela
rynkowego:
gdzie:
cov(rj, rm) -kowariancja (współzależność) pomiędzy stopą przychodu z danego papieru
wartościowego i stopą…
Ryzyko stopy procentowej w banku komercyjnym- wykład 9
Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych akcji - Papier wartościowy
Elementy analizy portfelowej w ujęciu teorii- wykład 1
Rynkowa Linia Kapitału
Portfel inwestycyjny wykłady
Ryzyko - ściąga
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download