praca-magisterska

advertisement
Kamil Wasylów gr.371, rachunkowosc zarzadcza, wyklad 6.
Kamil Wasylów gr.371, rachunkowosc zarzadcza, wyklad 6.
Okres zwrotu i księgowa stopa zwrotu.
Okres zwrotu - czas wymagany, by strumień nakładów na
inwestycje zwrócił się całkowicie.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
NPV
A - nakład 50.000
10.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10515
B - nakład 50.000
10.000
10.000
10.000
20.000
30.000
30.000
30.000
39485
Obliczone NPV dla 10%. Metoda okresu zwrotu nie bierze pod
uwagę zmienności wartości pieniądz w czasie, toteż jest niewiele
warta. Dla firmy A okres zwrotu wynosi 3 lata, dla B 4 lata. Jeżeli
strumień wpływów jest taki sam co roku to okres zwrotu można
policzyć dzieląc kwotę nakładów przez pojedynczy przychód
roczny. Jeżeli wpływy są różne dodajemy je sobie aż pokryją
nakłady. Okres zwrotu może być dobrą miarą, gdy inwestycja musi
się zwrócić, a przychody są dyskontowane do wartości bieżących
i następnie używane do obliczenia okresu, tzw. zdyskontowanego
okresu zwrotu. Przy obliczaniu okresu zwrotu powinno się również
stosować metodę NPV.
Księgowa stopa zwrotu.
Również nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie.
księgowa stopa zwrotu =
średni roczny zysk
średnia wartość inwestycji
Księgowa stopa zwrotu jest obliczana jako wynik dzielenia średnich
rocznych zysków z realizacji projektu przez średni koszt inwestycji.
Średnia wartość inwestycji jest obliczana jako suma połowy
wartości początkowej inwestycji oraz połowy jej wartości końcowej
na koniec życia przedsięwzięcia licząc amortyzację metodą liniową.
Jest to metoda, która nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w
czasie.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download