BANKOWA OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

advertisement
OCENA EFEKTYWNOŚCI
PROJEKTÓW
INWESTYCYJNYCH
Metody oceny projektów
inwestycyjnych

metody statyczne, nie biorące pod
uwagę zmiennej wartości pieniądza w
czasie:
1. Księgowa stopa zwrotu
2. Okres zwrotu
3. Metody porównania kosztów i zysków

1.
2.
metody dyskontowe, uwzględniające
zmianę wartości pieniądza w czasie
Zdyskontowana nadwyżka netto (metoda wartości bieżącej –
NPV)
Wskaźnik wartości bieżącej projektu – NPVR (Net Present Value
Ratio)
Księgowa stopa zwrotu
Okres zwrotu
Metody porównania kosztów i zysków
Metody porównania kosztów i zysków są
metodami o mniejszej wartości poznawczej,
które znajdują zastosowanie jedynie w ocenie
wstępnej.
Zdyskontowana nadwyżka netto (metoda wartości
bieżącej – NPV)
Wskaźnik wartości bieżącej projektu –
NPVR (Net Present Value Ratio)
Metoda wewnętrznej stopy zwrotu
(IRR)
Zadanie nr 1
Firma usługowa zamierza kupić pewne urządzenie
za 15 tys zł. Jego eksploatacja zapewni firmie
corocznie nadwyżkę netto w wysokości 4000 zł
przez 5 lat. Czy przy zakładanej stopie procentowej
10% zaangażowanego kapitału inwestycja jest
opłacalna dla firmy.
Zadanie nr 2
Firma zrealizowała w końcu 2010 roku
inwestycję o łącznych nakładach 60 000 zł.
Eksploatacja inwestycji przyniesie - jak się
oczekuje - następujące zyski w kolejnych
latach: 10 000, 12 000, 20 000, 18 000 zł.
Wykorzystując kryterium NPV ocenić
opłacalność tej inwestycji. Przyjąć stopę
dyskontową równą 20%.
Zadanie nr 3
Który projekt powinien być wybrany?
ZADANIE NR 4
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!
Download