szacowanie przepływów pieniężnych projektu

advertisement
Dr inż. A. Siewiera – RACHUNEK INWESTYCYJNY SCHEMAT SZACOWANIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU
CZAS (t)
+
Korzyści po realizacji inwestycji
przychody, uniknięte koszty eksploatacji, uniknięte
straty
-
Koszty uzyskania korzyści
koszty przychodów, koszty eksploatacji
-
Amortyzacja w wyniku inwestycji
amortyzacja jest kosztem ale nie wydatkiem
rozliczenia kosztowe
Wynik operacyjny z realizacji projektu
zysk lub strata w wyniku realizacji projektu brutto
konieczne z uwagi
Podatek dochodowy
skutek finansowy w wyniku obciążenia podatkowego
na określenie podatku
Wynik operacyjny netto( z real.proj.)
zysk lub strata w wyniku realizacji projektu netto
Amortyzacja w wyniku inwestycji
amortyzacja jest kosztem ale nie wydatkiem i dlatego zwiększa
cash
Przepływ operacyjny finansowy
skutek w wymiarze finansowym a nie kosztowym
-
Nakłady inwestycyjne
wydatki jakie ponieśliśmy na realizację inwestycji
+/-
Zmiana kapitału obrotowego
+/-
Wynik na likwidacji
korekta zaangażowania finansowego w obsługę funkcjonującego projektu
wpływy, wydatki na likwidację poprzedniego
rozwiązania
+
Wartość rezydualna
uwzględniana w ostatnim okresie projekcji, jeżeli środek jest zużyty to =0
Przepływ finansowy razem
ujęte w formie przepływów pieniężnych, skutki podjętych
działań
NPV
skutek finansowy projektu w bieżącej wartości pieniądza; = NPV (stopa dyskonta,
zakres czasowy)
IRR
wewnętrzna stopa zwrotu; =IRR (zakres czasowy)
-
+
przepływy wyrażone w
cashu
ale danego okresu
Download