Analiza SWOT przedsięwzięcia

advertisement
ul. Chłapowskiego 15/1, 61 – 504 Poznań
tel. 61 887 11 66
Zasady tworzenia projektu
Marek Gruchalski
Sierpień 2013 r.
Przedmiot szkolenia
• Zdefiniowanie pomysłu na projekt
• Poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków
unijnych, krajowych i innych źródeł pomocowych
• Przygotowywanie i optymalizacja projektów pod kątem
pozyskania dofinansowania
• Opracowywanie i składanie wniosków o
dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją
aplikacyjną
• Sporządzanie wniosku aplikacyjnego w ramach POKL w
Generatorze Wniosków Aplikacyjnych
• Opracowanie biznesplanu oraz planowanie finansowe
Zdefiniowanie pomysłu na projekt
• Od czego zacząć?
– określ swoje możliwości, posiadane zasoby, potrzeby
rynku, konkurencję
– określ adresatów projektu- grupę docelową
– sprawdź czy podobne projekty były już realizowane;
– zbierz informacje uzasadniające powodzenie- pomocne
źródła: dane GUS, literatura, prasa lokalna, badania
marketingowe, własne badania
• Czego należy unikać?
– zbyt ogólne opisywanie grupy docelowej
– zbyt ogólna analiza cech grupy docelowej
– zbyt ogólne określenie celów
Pomysł na projekt
Pomysł na produkt
2. Analiza branży
3. Analiza rynku
5. Planowanie strategiczne
6. Analiza i plan zarządzania
7. Analiza i plany finansowe
8. Przedstawienie rezultatów
2. Analiza konkurencji
• Analiza SWOT przedsięwzięcia
• Analiza SWOT silne strony, słabe strony, szanse,
zagrożenia dzieli się na zidentyfikowane czynniki
mające charakter:
– wewnętrzny (mocne i słabe strony),
– zewnętrzny (szanse i zagrożenia) oraz wywierające wpływ
pozytywny i negatywny na przedsiębiorstwo.
• Zdefiniowanie celów projektu:
• SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely
defined)
– Projekt powinien być:
• Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu,
sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające
miejsca na luźną interpretację,
• Mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić
stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną
"sprawdzalność" jego realizacji,
• Osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje
wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
• Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie
musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
• Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont
czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.
• Opracowanie planu działania (kto, co, kiedy,
gdzie i jak)
– ustalenie konkretnych działań koniecznych dla
osiągnięcia celu projektu.
– uporządkowanie działań w odpowiedniej
kolejności oraz określenie ich realizacji w czasie
– ustalenie kolejności działań
– ustalenie kto za co odpowiada
• Poszukiwanie partnera
Poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków unijnych,
krajowych i innych źródeł pomocowych
• Dostępne źródła:
– Środki unijne:
• http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
• http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie
– Projekt programowy: Założenia realizacji
Programów Operacyjnych 2014-2020
• Środki krajowe
– Budżety Ministerstw, jednostek administracji
rządowej
– Budżety jednostek samorządu terytorialnego
• Dotacje na własny biznes.
• Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej regulują:
– Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– rozporządzenie MPiPS w sprawie dokonywania refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej
– rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków
bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności na zasadach
określonych dla spółdzielni socjalnych.
• Wniosek o przyznanie dotacji składa się do starosty właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej (albo siedzibę spółdzielni
socjalnej).
• W przypadku bezrobotnych zakładających spółdzielnię socjalną,
dopuszczalne jest złożenie jednego wspólnego wniosku, z tym że
wymagane oświadczenia składa się indywidualnie.
• Wysokość dotacji (maksymalna):
– sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
– czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni,
w przypadku podejmowania działalności na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych,
– trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do
spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
• wnioskowane środki mogą zostać przeznaczone na zakup środków
trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów
reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego bądź wkładu do
spółdzielni socjalnej, na pomoc prawną, konsultacje oraz doradztwo w
związku z podjęciem działalności.
Przygotowywanie i optymalizacja projektów pod
kątem pozyskania dofinansowania
• Dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową
– Ogłoszenie
– Regulamin konkursu
– Wzory dokumentów- przede wszystkim wzór wniosku o
dofinansowanie, wzór umowy, wzór biznesplanu
• Odpowiedz na pytanie:
– Czy spełniam przesłanki warunkujące otrzymanie dotacji?
– Czy zdążę złożyć aplikację w terminie?
– Czy sprostam wymaganiom formalnym i merytorycznym
stawianym kandydatom?
– Czy sprostam wymaganiom formalnym i merytorycznym, od
których zależy prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie dotacji?
• Przygotowanie projektu to przede wszystkim:
– Prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie
– Przygotowanie dobrego biznesplanu
– Przygotowanie harmonogramu rzeczowofinansowego
Ale również:
– Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu
dotacji
– Udział w szkoleniach przygotowujących kandydatów
do prawidłowego wydatkowania dotacji (warunek
obecności na zajęciach)
• Ryzyko związane z nieprawidłowym
wydatkowaniem dofinansowania:
– Zwrot dotacji wraz z ustawowymi odsetkami;
– Wykluczenie z możliwości starania się o środki
zewnętrzne w ramach innych konkursów
• Odpowiedzialność związana z otrzymaniem
dofinansowania:
– Odpowiedzialność cywilna
– Odpowiedzialność karna
• Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie wraz z
kompletną dokumentacją aplikacyjną- warsztaty
• Sporządzanie wniosku aplikacyjnego w ramach POKL w
Generatorze Wniosków Aplikacyjnych- warsztaty
Opracowanie biznesplanu oraz
planowanie finansowe
• Pojęcie biznes plan jest bezpośrednim
tłumaczeniem angielskiego określenia
business plan, które składa się z dwóch słów:
– business – oznaczającego firmę, problem, sprawę
– plan – oznaczającego program, projekt,
zamierzenie.
CEL TWORZENIA BIZNESPLANU
• Pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych
–
–
–
–
dotacje
kredyty
pożyczki
fundusze strukturalne
PODSTAWOWE CZĘSCI BIZNESPLANU
• Część merytoryczna (opisowa)
• Część finansowa
• Jakie elementy powinien zawierać biznesplan?
a)
b)
c)
d)
e)
Określające konkurencyjność
Sprawdzające zapotrzebowanie rynkowe
Określające cenę za usługę/produkt
Określające cechy charakterystyczne segmentu
Pozwalające oszacować zainteresowanie usługą/produktem
Etapy opracowania biznesplanu
1. Analiza firmy
2. Analiza branży
3. Analiza rynku
5. Planowanie strategiczne
6. Analiza i plan zarządzania
7. Analiza i plany finansowe
8. Przedstawienie rezultatów
2. Analiza konkurencji
BIZNESPLAN
• Prawidłowy proces planowania
przedsięwzięcia w szczegółach przed
rozpoczęciem inwestycji, może uchronić przed
niepowodzeniem i stratami
• Podstawą opracowania BP jest odpowiedni
pomysł, którego rentowność należy uzasadnić
oraz w odpowiedni sposób przedstawić
ANALIZA SWOT PRZEDSIĘWZIĘCIA
•
Analiza SWOT silne strony, słabe strony, szanse,
zagrożenia dzieli się na zidentyfikowane czynniki mające
charakter:
• wewnętrzny (mocne i słabe strony),
• zewnętrzny (szanse i zagrożenia) oraz wywierające
wpływ pozytywny i negatywny na przedsiębiorstwo.
PRZYKŁADOWE OBSZARY ANALIZY SWOT:
• zasoby ludzkie (właściciel, rodzina, pracownicy),
• zasoby firmowe (usytuowanie, majątek trwały, dostęp do mediów,
surowce, produkty),
• jakość produktu, innowacyjność, dostęp do nowych technologii,
• udział w rynku, nasycenie rynku, struktura popytu i podaży,
• moda, fazy życia produktu, zjawisko sezonowości
• pewność dostaw i odbioru wytworzonych produktów/usług,
• konkurencja,
• czynniki ekonomiczne, demograficzne, prawne, polityczne, fiskalne,
• promocja i reklama.
Co powinien zawierać Biznes Plan?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Strona tytułowa
Spis treści
Streszczenie
Organizacja i zespół
Rynek
Produkt
Plan marketingowy
Finanse (Cash Flow, przychód, bilans)
Ryzyko (szanse i zagrożenia)
Załączniki ( np. życiorysy kadry kierowniczej)
STRESZCZENIE
•
•
•
•
•
•
Jest to najważniejsza część biznes planu
Nie spodziewaj się, że twój plan będzie
przeczytany od deski do deski
Niektórzy czytają streszczenie i zwykle się na
nim zatrzymują
W tekście nie przekraczającym pół strony
musisz zawrzeć najważniejsze informacje
dotyczące twojego przedsięwzięcia
Twoje streszczenie musi przykuwać uwagę i
być bardzo przekonywujące
Streszczenie najlepiej pisać na końcu
RYNEK
•
•
•
•
•
•
•
•
Dobre zrozumienie rynku na który wchodzisz jest
niezbędne
Określ branżę i cel twojego przedsięwzięcia
Dlaczego wybrałeś akurat ten typ działalności
Czy zrobiona została gruntowana analiza rynku
Kto będzie twoim klientem
Wskaż trendy i szanse rozwoju na danym rynku
Jeśli nie ma niszy to jak wyróżnisz się spośród
konkurencji
Twoja pozycja na tym rynku jeśli już działasz
Jak analizować rynek?
Jakościowe
Ilościowe
Komplementarne
Dane
miękkie
Dane
twarde
Miękkie i
twarde
Ilościowe
tabele
Suma
a) Bariery
b) Stymulatory
c) przyczyny
Na czym polega segmentacja?
• Segmentacja rynku polega na
jego podzieleniu na mniejsze części zwane
segmentami, które różnią się między sobą
oczekiwaniami klientów względem produktu,
sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po
dokonaniu segmentacji firma musi wybrać
segment, w którym chce sprzedawać swoje
towary.
Proces segmentacji
• Identyfikacja obecności segmentu
• Opis segmentu
• Przewidywania wielkości sprzedaży w każdym segmencie
• Analiza konkurencji w każdym segmencie
• Opracowanie wstępne planu marketingu MIX dla każdego
segmentu
• Prognoza udziału w rynku dla każdego segmentu
• Ocena przyszłych kosztów i zysku dla każdego segmentu
• Wybór rynku docelowego spośród segmentów.
PRODUKT
1. Co ponad wszystko wyróżnia twój produkt?
2. Ochrona prawna (patenty, prawa autorskie)
3. Jakie inne cechy on posiada? (opakowanie,
jakość, cena, dodatkowe usługi)
4. Jakie korzyści potencjalni klienci będą mogli
czerpać? (oszczędność pieniędzy, czasu,
lepsze samopoczucie, będą mądrzejsi)
MARKETING MIX
czyli:
produkt, cena, dystrybucja, promocja
•
•
•
•
charakterystyka produktu: co?, do czego?, jakiej jakości?
(produktem jest też usługa),
marka i opakowanie,
usługi dodatkowe: gwarancja, serwis,
cykl życia produktu (określenie fazy poszczególnych
produktów).
CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Wyróżnia się cztery fazy cyklu życia produktu:
•
•
•
•
wprowadzenie
wzrost
nasycenie / dojrzałość
spadek
MARKETING MIX A CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Cena - zapewniająca pokrycie kosztów, stosunkowo
wysoka, dostosowana do cen pojawiających się
konkurentów, zdecydowana obniżka cen
Dystrybucja – selektywna, intensywna, ograniczenie
kanałów dystrybucji, likwidacja nierentownych
Promocja – reklama, informująca, nakłaniająca,
przypominająca, informująca o promocji uzupełniającej
Public Relations - działania PR są konieczne podczas całego
cyklu
* sprzedaż osobista - w zależności od rodzaju produktu
* promocja uzupełniająca - nie ma potrzeby?
Ćwiczenie
Zadanie
Opisz swój produkt lub usługę w następujących
aspektach:
• jaki problem rozwiązuje twój produkt lub usługa?
• czy wprowadzasz produkt nowy czy już obecny na
rynku?
• kto jest klientem tego produktu lub usługi?
• kto jest albo może stać się Twoją konkurencją?
FINANSE
•
•
•
Zacznij od wydatków, które dzielą się na jednorazowe
(zakup nieruchomości, sprzętu, koszty remontu itd.) i
operacyjne (dzierżawa, surowce, płace, ubezpieczenie,
promocja, energia itd.)
Oszacowanie to pozwoli na określenie sumy potrzebnej
na rozruch i pierwszy rok działalności
powinieneś również przeprowadzić dogłębną analizę
przepływu gotówki, stworzyć bilans i przewidzieć kiedy
osiągniesz próg rentowności
FINANSE
•
•
Przepływ gotówki
–
Odzwierciedla stan twojej gotówki w danym momencie
–
Jeśli wpływy gotówki przewyższają jej odpływy to przepływ gotówki
jest pozytywny (płynność finansowa)
–
Brak płynności oznacza większe odpływy niż wpływy gotówki
–
Analiza ta pozwala na zidentyfikowanie gdzie występuje brak
gotówki i umożliwia podjęcie odpowiednich działań
Unikaj następujących błędów:
–
Zbyt optymistyczne prognozy przychodów ze sprzedaży (lepiej
nawet zaniżyć prognozowane przychody) Najczęstszy błąd!!!
–
Lekceważenie sezonowości
–
Niedocenianie wzrostu wydatków związanych ze wzrostem
sprzedaży
–
Założenie spływu płatności w ciągu 30-60 dni
FINANSE- CO NALEŻY OSZACOWAĆ?
•
•
•
•
•
•
przychody ze sprzedaży
koszty sprzedanych produktów
zysk operacyjny
koszty pracy
amortyzacja
wartość aktywów netto
(wartości wyrażane w liczbach)
RYZYKO
•
•
•
Musisz pamiętać, że każdy etap tworzonego
biznesu obarczony jest nieprzewidzianymi
zdarzeniami zarówno tymi negatywnymi jak i
pozytywnymi
Postaraj się zidentyfikować te zagrożenia,
które są najbardziej prawdopodobne i stwórz
plan B na możliwe powikłania
Na szczęście oprócz ryzyka istnieją również
szanse, które też musisz przewidzieć i być
gotowym je wykorzystać
Wybór formy rozliczeniowej
• Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym:
– Podatek dochodowy na zasadach ogólnych
– Podatek dochodowy liniowy
– Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– Karta podatkowa
• Forma rozliczeń z ZUS:
– ZUS pełny
– ZUS obniżony
– ZUS jak dla pracujących
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
• Kod PKD
– Działalność podstawowa
– Działalność dodatkowa
• PKD zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
• Krótka charakterystyka
• Planowany udział % w ogólnej wartości
planowanych przychodów
KLIENCI I RYNEK
• Kim będą klienci docelowi
• Jakie są oczekiwania nabywców odnośnie
produktów.
• Czy istnieją bariery wejścia na rynek
• Czy rynek ma charakter rosnący, stabilny czy
malejący.
• Czy możliwe jest pozyskanie nowych rynków
zbytu.
GŁÓWNI KONKURENCI
•
•
•
•
Strategia konkurencji
Opis konkurenta
Obszar działania konkurenta
Reakcja konkurentów na pojawienie się nowej
firmy
• Metoda opisu 3 głównych konkurentów
BIZNES PLAN
- PLANOWANIE FINANSOWE
PLAN FINANSOWY
•
Źródła i przeznaczenie funduszy
•
Harmonogram rzeczowo-finansowy
•
Wykaz środków trwałych
•
Bilans otwarcia
•
Prognoza zysków i strat
•
Zestawienie trzyletnie
•
Szczegółowe zestawienie miesięczne dla pierwszego roku oraz kwartalne dla drugiego i
trzeciego roku
•
Prognoza przepływów pieniężnych
•
Szczegółowe zestawienie miesięczne dla pierwszego roku oraz kwartalne dla drugiego i
trzeciego roku
•
Planowane przychody i sposób ich wyliczenia,
•
Koszty prowadzonej działalności gospodarczej,
•
Wysokość obciążeń fiskalnych,
•
Próg rentowności przedsięwzięcia – tj. granicę opłacalności przedsięwzięcia.
BILANS
• Podstawowy element sprawozdania finansowego.
• Statyczne zestawienie majątku czyli aktywów oraz źródeł
jego finansowania czyli pasywów sporządzany na ściśle
określony dzień, najczęściej na koniec roku.
BILANS
AKTYWA
PASYWA
A. Aktywa trwałe
A. Kapitał (fundusz) własny
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Udziały (akcje) własne
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Długoterm. rozliczenia międzyokresowe
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.
B. Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Aktywa razem
Pasywa razem
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
• Dokładne oznaczenie podmiotu dla którego jest sporządzony
• Oznaczenie momentu bilansowego-czyli daty na którą jest bilans
sporządzony
• Wyszczególnienie nazw i wartości poszczególnych grup aktywów i
pasywów
• Sumy pośrednie grup aktywów i pasywów
• Podpisy osób odpowiedzialną za gospodarkę finansową jednostki
• Datę sporządzania bilansu
Część A - działalność operacyjna
wpływy
głównie ze sprzedaży
wydatki
związane z podstawową działalnością
Część B - działalność inwestycyjna
wpływy
z likwidacji wcześniejszych inwestycji
wpływy
z dochodów z wcześniejszych inwestycji
wydatki
wydatki na inwestycje
Część C - działalność finansowa
wpływy
pozyskiwanie środków finansowych
wydatki
spłata zaciągniętych zobowiązań
wydatki
wynagrodzenie dla inwestorów
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje
strumienie pieniężne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni:
• przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów
w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz
• przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych
z
• kosztami tej działalności
Rachunek zysków i strat pokazuje wyniki finansowe na przestrzeni jednego roku. Jest to
lista wszystkich wydatków i przychodów firmy, która spełnia dwa zadania. Po pierwsze
pokazuje wynik (zysk lub stratę) działalności firmy w danym okresie czasu. Pokazuje
również, jakie elementy składają się na wyniki firmy i w jaki sposób są one ze sobą
powiązane.
Możemy na przykład zobaczyć, jaki procent całości kosztów stanowią wydatki na
wynagrodzenia pracowników lub jaką część całych przychodów stanowią koszty
materiałowe.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
•
•
Przychody:
– Przychody ze sprzedaży
– Inne przychody
Koszty:
•
Zużycie materiałów:
–
–
–
•
Narzuty na wynagrodzenia:
–
–
•
•
Zakup półproduktów
Zakup materiałów do działalności produkcyjnej
Zakup materiałów do działalności usługowej
ZUS
Składka zdrowotna
Amortyzacja
Usługi obce:
–
–
–
–
–
–
–
–
Obsługa księgowa
Obsługa prawna
Usługi transportowe
Usługi reklamowe i promocyjne
Koszty wynajmu lokalu
Usługi telekomunikacyjne
Zakup materiałów promocyjnych
Materiały biurowe
KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
• Kosztem prowadzonej działalności są wszelkie wydatki poniesione w
celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem tych, które zgodnie z ustawą
podatkową nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
• Kosztem zatem będą wydatki, które przedsiębiorca będzie ponosił
prowadząc działalność gospodarczą, a których do chwili jej
uruchomienia nie ponosił.
ANALIZA KOSZTÓW
• Koszt to pieniężny wyraz zużycia czynników produkcji niezbędnych dla
wytworzenia dobra lub usługi. To wszystkie wydatki, które ponosi się, w
trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.
• Koszty dzielimy na stałe i zmienne.
• Koszty stałe nie są zależne od wielkości produkcji. (np.: amortyzacja, płace
kierownictwa i administracji, koszty konserwacji, itp.).
• Koszty zmienne stanowią grupę kosztów które rosną wraz ze wzrostem
produkcji (płace pracowników produkcyjnych, wartość zużytych surowców i
materiałów, itp.).
KOSZTY „ZMIENNE”
Mianem „zmiennych” ujmuje się te koszty, których
wielkość okazuje się być proporcjonalna do poziomu
działalności firmy. Do tej kategorii zalicza się więc koszty
surowców (im większa jest produkcja, tym bardziej one
rosną), koszty prowizji handlowych (ściśle zależne od
poziomu sprzedaży), a także koszty robocizny – w
przypadku pracowników wynagradzanych „na akord” (im
więcej pracują, tym znaczniejsze są dla firmy z tym
związane obciążenia finansowe).
KOSZTY „STAŁE”
• nie zależą od poziomu działalności firmy i ich typowym przykładem
są wynagrodzenia stałe (np. miesięczne) pracowników (bez względu na
ich procent obciążenia pracą otrzymują tę samą pensję), a także koszty
wynajmu pomieszczeń oraz ubezpieczenia (nie zależą one bowiem ani
od wielkości produkcji, ani od wielkości sprzedaży).
• Ponieważ z definicji koszty stałe nie zależą od poziomu działalności
przedsiębiorstwa, więc ujmuje się je zawsze w odniesieniu do całej
firmy – w przeciwieństwie do kosztów zmiennych, które podawane być
mogą nie tylko dla całej jej działalności, ale także na przykład dla
jednej jednostki wytwarzanego albo sprzedawanego produktu. W tym
ostatnim przypadku definiuje się tzw. koszt zmienny jednostkowy, w
odróżnieniu od sumy kosztów zmiennych całego przedsiębiorstwa.
AMORTYZACJA
• Amortyzacja - wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia środka
trwałego. Amortyzacja może dotyczyć także wartości niematerialnych i
prawnych: licencji, znaków towarowych czy praw autorskich.
• Amortyzacja jest kosztem ale nie jest wydatkiem. Wysoki poziom
amortyzacji obniża podstawę podatku dochodowego, natomiast nie
powoduje zmniejszenia środków pieniężnych firmy.
• Mierzy zmniejszanie się początkowej wartości środka trwałego na
skutek jego zużywania się w procesie produkcji (umorzenie).
• Jest narzędziem tworzenia funduszy pieniężnych, przeznaczonych na
finansowanie inwestycji odtworzeniowych (zastąpienie zużytego
majątku nowym).
AMORTYZACJA- STAWKI i OKRESY
•
•
•
•
•
•
Wartość środka trwałego do 3.500 zł – jednorazowa amortyzacja 100%
Stawki od 1,5 (budynki i budowle) do 100% (niskocenne składniki MT)
Wartości niematerialne i prawne – tak długo jak licencja lub max. 10 lat
Środki transportu, maszyny, urządzenia – 30 miesięcy
Budynki, budowle (min. musi być 60 m-cy) – 10 lat
Używane środki trwałe – skrócona amortyzacja
ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI
• Przeprowadzanie analizy rentowności sprzedawanych produktów
stanowi podstawowe zadanie zarządzającego przedsiębiorstwem.
• Wykonywane jest ono periodycznie w czasie, rentowność produktów
zależy bowiem od poziomu ich zbytu i od kosztów, a te zazwyczaj nie
są niezmienne.
• Na podstawie wyników analizy rentowności ustalane są w firmach
budżety i, jednocześnie, definiowane ceny sprzedaży. Analiza
rentowności wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach także
podczas podejmowania decyzji strategicznych dotyczących wyboru
różnych rodzajów działalności.
BADANIE RENTOWNOŚCI
• oparte jest na rozgraniczeniu pomiędzy kosztami zmiennymi i stałymi.
Próg rentowności oblicza się wg poniższych wzorów:
• BEP ilościowy = (koszty stałe)/(cena – koszt jednostkowy zmienny)
• BEP wartościowy = (koszty stałe)/((cena – koszt jednostkowy
zmienny)/cena), lub KS/(marża jednostkowa/cena)
• BEP procentowy = (koszty stałe)/(popyt)*100
Cechy dobrego, profesjonalnego biznes planu
1. Realizm prognoz i szacunków
2. Interesująca treść dokumentu
3. Ładna oprawa graficzna
4. Brak błędów
5. Czytelność
Biznes plan - podsumowanie
„Pisanie biznes planu zmusza do dyscypliny
umysłowej, jeśli chce się wykonać intelektualnie
uczciwą robotę. Pomysł może się wydawać
wspaniały, ale gdy spisze się wszystkie szczegóły
i liczby, pomysł może się załamać”.
„Inwestuję w ludzi, a nie w pomysły”
Dziękuję za uwagę!
Download