Próg rentowności (ang. BEP - Break Even Point) – wskazuje kiedy

advertisement
Próg rentowności (ang. BEP - Break Even Point) – wskazuje kiedy przychody ze
sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami stałymi i zmiennymi. W punkcie
rentowności firma nie generuje ani zysków ani strat czyli, że wynik finansowy jest na
poziomie zero.
Inaczej mówiąc próg rentowności bada powiązania pomiędzy nakładami i
przewidywanymi przychodami dla różnych poziomów wykorzystania mocy
produkcyjnej. Jest to punkt wyrównania przychodów ze sprzedaży z kosztami
produkcji. Zwiększenie produkcji powyżej progu rentowności przynosi zysk,
natomiast zmniejszenie stratę.
Próg rentowności wyznaczany jest przy założeniu podziału wszystkich ponoszonych
kosztów na koszty stałe i zmienne.
Do kosztów stałych zaliczamy np.: amortyzację, koszty administracyjne, czynsze itp.
Koszty stałe nie zależą od wielkości produkcji, mimo to kwota kosztów może się
zmieniać na skutek zmiany czynników takich jak: stawka czynszu, podatku od
nieruchomości, oprocentowania kredytów bankowych itp.
Koszty zmienne zależą wprost proporcjonalnie od wielkości produkcji. Do kosztów
zmiennych zaliczamy koszt: surowców, materiałów bezpośrednich, energii.
Próg rentowności może być obliczona przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Pr =
Ks
(Cj − Kzj)
Próg rentowności może być ilościowy (wzkazuje ile sztuk produktu trzeba sprzedać),
lub wartościowy (określa jaką wartość musi osiągnąć sprzedaż).
Przykładowy wykres Pr
Download