ZS temat 8 – Analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa

advertisement
ANALIZA WEWNĘTRZNA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Przygotowała
Grupa 2.
ANALIZA MOCNYCH I
SŁABYCH STRON
 Głównym zadaniem analizy mocnych i słabych stron firmy
jest oszacowanie zasobów firmy oraz identyfikacja trwałej
przewagi konkurencyjnej, na której budowana jest jej strategia
rozwoju. Mocne strony firmy wskazują na pewne strategie,
które przedsiębiorstwo mogłoby z powodzeniem zastosować
zaś słabe strony wskazują na to, co należy w firmie poprawić.
ANALIZA MOCNYCH I
SŁABYCH STRON
Oceny sił i słabości firmy dokonuje
kierownictwo lub konsultant spoza
przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest
przegląd kompetencji każdego biznesu w
obrębie finansów, marketingu, produkcji, a także
organizacji. Wszystkie czynniki muszą zostać
sklasyfikowane zgodnie z kryterium jakim jest
jego zasadnicza siła albo słabość, reasumując,
czy jest to zatem: najsilniejsza ze stron, raczej
silna strona, czynnik neutralny, dość słaba
strona, czy też najsłabsza strona.
ANALIZA FINANSOWA
Do kluczowych zadań analizy sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa zaliczamy:
 poznanie jego kondycji finansowej, stanu oraz wyników
finansowych,
 zdolności do generowania zysków, a także zachowania płynności
finansowej
ANALIZA FINANSOWA
FIRMY
W analizie sytuacji finansowej należy
odpowiedzieć na trzy pytania:
Czy przedsiębiorstwo generuje zysk czy
stratę?
Czy przedsiębiorstwo posiada płynność
finansową, a więc zdolność do regulowania
swoich zobowiązań bieżących?
Czy prowadzona działalność gospodarcza
realizuje podstawowy cel przedsiębiorstwa, a
więc przyczynia się do wzrostu wartości
przedsiębiorstwa.
ANALIZA RENTOWNOŚCI
 Przedsiębiorstwa dla oceny nowych projektów używają mierników
finansowych.
Najłatwiejszym sposobem jest analiza rentowności, gdzie
kierownictwo oszacowuje liczbę jednostek produktu, jaką firma musi
sprzedać, żeby nie ponieść straty przy danej cenie oraz strukturze
kosztów.
ANALIZA RENTOWNOŚCI
Analizę rentowności można przeprowadzić
za pomocą:
Analizy pionowej rachunku zysków i strat.
Analiza ta oznacza udział badanej pozycji zysków i
strat w przychodach ze sprzedaży.
Analizy poziomej rachunku zysków i strat.
Pokazuje ona dynamikę zmian w badanym okresie.
Analizy zyskowności opartej na rachunku zysków i
strat.
Wskaźników rentowności.
Wskaźników dynamiki zysku.
LITERATURA

Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola,
Warszawa 1994

Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, ( PWE )
Warszawa 2001

Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, (Infor)
Warszawa 2001
Download