Reklama

advertisement
.
5
W5
Analiza ekonomiczno - finansowa Analiza wycinka z historii - po dokonaniu analizy możemy
sprawdzić, czy nasze oczekiwania były trafne
próg rentowności / próg wyrównany - może zmieniać się na przestrzeni czasu
BEP = break even point
Sytuacja finansowa spółki w dużym stopniu zależy od poziomu kształtowania się kosztów w
porównaniu do uzyskanych przychodów z sprzedaży.
W celu pomiaru tej zależności stosuje się dwa podstawowe wskaźniki analizy fin., tj. dźwignię
operacyjną i dźwignię finansową. Punktem wyjścia do analizy tych dźwigni jest określenie tzw.
progu rentowności (ang. BEP)
Model progu rentowności opiera się na kilku prostych zależnościach, z których najważniejszym jest
podział wszystkich ponoszonych kosztów wyłącznie na koszty stałe i zmienne.
ISTOT NE JAK DOKONYWANE SĄ PŁATNOŚCI. Przyjmuje się, że koszty nie zależą od
wielkości produkcji (są to np. amortyzacja, koszty administracyjne, czynsze, itp.) Mimo tego sama
kwota kosztów może się zmieniać na skutek innych przyczyn (np. ze względu na zmiany stawek
czynszu, podatków od nieruchomości, oprocentowania kredytów bankowych)
Koszty stałe są niezależne od wielkości produkcji.
Koszty zmienne są wprost proporcjonalne zależnie od wielkości produkcji(np. koszt surowców i
materiałów bezpośrednich, energii). Suma kosztów zmiennych i stałych składa się na całkowite
koszty działalności przedsiębiorstwa.
Próg rentowności odzwierciedla sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i
koszty zmienne przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym obliczenia progu rentowności jest
podział kosztów przedsiębiorstwa na koszty stałe i zmienne. Próg rentowności można wyrazić: ilościowo (tzn. ile sztuk trzeba sprzedać aby pokryć koszty stałe i zmienne)
- wartościowo (określona wartość sprzedaży aby pokryć koszty stałe i zmienne)
W progu rentowności firma nie ponosi straty ani też nie osiąga zysku, wynik finansowy=0
Próg rentowności przestawia sytuację, w której przepływy pieniężne są równe amortyzacji.
W dłuższym okresie zrównanie przepływów z amortyzacją, tzn. ,że nie dokonujemy odtworzenia
środków trwałych w przedsiębiorstwie.
Próg rentowności oblicza się:
BEP ilościowy =(koszty stałe)/ (cena - koszt jednostkowy zmienny) BEP wartościowy = koszty
stałe/(cena - kjz) lub Ks (marża jednostkowa/cena)
BEP procentowy =(koszty stałe)/(popyt * 100)
DŹWIGNIE EKONOMICZNE:
OPERACYJNA
(…)
… ze sprzedaży nie wywołują proporcjonalnej zmiany zysku operacyjnego.
Im wyższy poziom kosztów stałych, tym większa wrażliwość zysku operacyjnego na zmiany
przychodów ze sprzedaży, tym wyższe ryzyko operacyjne.
Procentowa zmiana zysku operacyjnego (przed odsetkami i podatkiem dochodowym) do
procentowej zmiany sprzedaż pokazuje zależność DOL od struktury kosztów (stałe i zmienne)
ujęcie statyczne DOL = ( S*(cj…
… w sprzedaży
Dźwignia operacyjna istnieje, gdy spełniony jest warunek:
zmiana zysku operacyjnego / procentowa zmiana przychodów w sprzedaży > 1
Interpretacja
o ile % wzrośnie zysk operacyjny, jeżeli sprzedaż wzrośnie o 1%
Stopień dźwigni operacyjnej przyjmuje najwyższe wartości, jeżeli kształtuje się w pobliżu progu
rentowności ( przychody ze sprzedaży równe sumie kosztów stałych i zmiennych)
Ryzyko…
… własnego.
Wykorzystanie kapitałów obcych pozwala w przedsiębiorstwie na zwiększenie przychodów ze
sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia przy finansowaniu działalności
jedynie środkami własnymi.
Wzrost rentowności kapitału własnego ponad rentowność kapitału ogółem, dzięki zaangażowaniu
kapitału obcego, jest nazywany efektem działania dźwigni finansowej.
Koszt długu przedsiębiorstwa…
… rentowności kapitałów własnych.
istnieje graniczny poziom ryzyka zysku operacyjnego (EBIT) nazywany progiem rentowności
kapitału własnego.
Przy tym poziomie zysku operacyjnego zysk brutto jest niezależny od stosowanej struktury
finansowania. Jeżeli poziom zysku op. jest niższy od poziomu granicznego, to zwiększenie
wykorzystania długu spowoduje obniżenie rentowności kapitału własnego
DTL = DŹWIGNIA ŁĄCZNA…
Dźwignia finansowa - omówienie
DŻWIGNIA OPERACYJNA
Zakres działania dźwigni operacyjnej
Przychody ze sprzedaży
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa – ćwiczenia
Wykład - dźwignia finansowa operacyjna, całkowita.
Reklama































Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
.
Download