wyklad-techniki-wyznaczania-cen-opartych-na-wynikach

advertisement
3
Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok
Wykład 7
TECHNIKI WYZNACZANIA CEN
TECHNIKI WYZNACZANIA CEN OPARTYCH NA WYNIKACH ANALIZ POPYTU technika
"popyt - minus" technika łańcucha marżowego technika zmodyfikowanej analizy progu rentowności
technika różnicowania cen TECHNIKA "POPYT - MINUS" Polega na ustalani, na podstawie
oszacowania popytu, ceny finalnej, a następnie procentu marży pokrywającej koszty i pożądanego
zysku maksymalnego do zaakceptowania kosztu jednostkowego produkcji (lub zakupu).
TECHNIKA ŁAŃUCHA MARŻOWEGO To rozszerzona kalkulacja typu "popyt - minus",
stosowana z uwzględnieniem warunków działania wszystkich uczestników danego kanału
dystrybucji. Wychodzi się tu od ceny detalicznej, przechodząc następnie do cen kolejnych ogniw
dystrybucji, aż do ustalenia ceny producenta. Maksymalna cena sprzedaży produktu detaliście =
cena finalna * ((100 - marża detaliczna (%)) : 100) Maksymalna cena sprzedaży hurtownikowi =
cena sprzedaży detaliście * ((100 - marża hurtowa (%)) : 100) Maksymalny koszt produktu = cena
sprzedaży hurtownikowi * ((100 - zysk producenta (%)) : 100) TECHNIKA ZMODYFIKOWANEJ
ANALIZY PROGU RENTOWNOŚCI Polega na badaniu różnych poziomów ceny w celu wyboru
takiej jej wysokości, która maksymalizowałaby zysk. Wychodzi się od oszacowania ceny finalnej
(detalicznej) oraz ilości sprzedanej przy każdym jej wariancie. Następnie szacuje się cenę, którą
otrzyma producent w każdym wariancie ceny finalnej i określa się warianty możliwego do
osiągnięcia zysku. TECHNIKA RÓZNICOWANIA CEN Pobiera na pobieraniu różnych cen od
różnych kategorii klientów. Dotyczy to przede wszystkim ustalenia cen usług, wraz z ich
świadczeniem. Ze względu na czas sprzedaży, ceny różnicuje się, np. według pory dnia (opłaty za
rozmowy telefoniczne, za seanse filmowe itp.) i według sezonu sprzedaży (miejsca hotelowe). Ceny
różnicuje się również ze względu na miejsce, np. w zależności od położenia miejsc (miejsce w
teatrze, piętro w hotelu) lub położenia geograficznego (ceny w uzdrowiskach). Popularne jest
również różnicowanie cen ze względu na rozmaite cechy produktu (np. ceny modelu samochodu ze
względu na pojemność silnika). TECHNIKI KALKULACJI STOSOWANE PRZY
WYZNACZANIU CEN NA PODSTAWIE KOSZTÓW WYTWARZANIA technika "koszt - plus"
kalkulacje według marży technika ceny celowej technika ceny progowej technika progu rentowności
TECHNIKA "KOSZT - PLUS" Stosując tą metodę należy przewidzieć ilościowe rozmiary
produkcji, skalkulować koszty stałe i zmienne oraz kwotę zysku, jaką przedsiębiorstwo chce
osiągnąć. Technika ta jest efektywna jedynie w warunkach , w których cena ma niewielki wpływ na
wielkość sprzedaży, a planowanie wielkości produkcji wiąże się z założeniem, że posiadana
zdolność produkcyjna będzie wykorzystana w wysokim stopniu.
Ustalanie cen
Metody ustalania cen - metody oparte na kosztach
Marketing - RODZAJE CEN
Polityka cen
Wykład 6 z podstaw marketingu: Cena
Cena jako element marketingu-mix
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download