ocena-inwestycji

advertisement
8
ĆWICZENIA 7-8 . ANALIZA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI I . Proste metody oceny
efektywności inwestycji: okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, prosta stopa zwrotu, test
pierwszego roku, analiza progu rentowności analiza wrażliwości 1. Okres zwrotu nakładów
inwestycyjnych , to czas niezbędny do odzyskania poniesionych nakładów. Przy równych zyskach
w poszczególnych latach, oblicza się do jako iloraz nakładów inwestycyjnych i zysku, wg
następującego wzoru: Oz = I I (Zn+A+Od) gdzie: I - nakłady inwestycyjne, Zn - zysk netto lub
przyrost zysku netto na skutek inwestycji , A - odpisy amortyzacyjne, O - odsetki. W sytuacji gdy
poziom zysku w kolejnych latach różni się, okres zwrotu oblicza się odejmując od wielkości
nakładów inwestycyjnych zysk netto skorygowany o odpisy amortyzacyjne i odsetki) w kolejnych
latach. Oceny okresu zwrotu dokonuje się przez porównanie z granicznym okresem zwrotu, za który
jest przyjmowana średnia wartość tego wskaźnika w danej branży. 2. Prosta stopa zwrotu określona jest stosunkiem zysku (średni poziom w roku + odsetki) do nakładów inwestycyjnych.
Informuje, w jakim stopniu zysk roczny pokrywa nakłady inwestycyjne. Prosta stopa zwrotu w
oparciu o zysk netto R zn = Średni ( Zn+Od ) I Lub Prosta stopa zwrotu w oparciu o przepływy
pieniężne R c f = Średnie CF I 3. Test pierwszego roku określony jest następującym wskaźnikiem:
Test pierwszego roku= Z neto 1 roku + amortyzacja rg I gdzie: rg - wielkość graniczna,
przyjmowana jako średnia w branży. Pierwszy człon w podanym wzorze określa w jakim stopniu
zysk netto, powiększony o odpisy amortyzacyjne, pokrywa nakłady inwestycyjne . PRÓG
RENTOWNOŚCI (PUNKT WYRÓWNANIA, BEP -BREAK EVEN POINT) Jest to punkt w
którym przychody ze sprzedaży pokrywają poniesione koszty. Przedsiębiorstwo nie osiąga wówczas
zysku, ale tez nie ponosi strat, a rentowność sprzedaży wynosi zero. Próg rentowności może być
wyrażony wartościowo lub ilościowo.
(1)Próg rentowności wyrażony wielkością produkcji (BEP): Ks - koszty stałe
C - cena jednostkowa
Kz - koszty zmienne jednostkowe
(2) Próg rentowności wyrażony wartością produkcji (BEP'): (3) Stopień wykorzystania możliwości
produkcyjnych danego zakładu, powstałego w wyniku nakładów inwestycyjnych (BEP'')
(…)
… wartości pieniądza w czasie. Zakłada ona zdyskontowanie przepływów pieniężnych z
działalności operacyjnej analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przepływy pieniężne w
roku stanowią różnicę między przychodami a kosztami uzyskania przychodów bez uwzględnienia
amortyzacji. Przyjmuje się, że przedsięwzięcie jest efektywne pod warunkiem, że suma
zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie…
… z uwzględnieniem czynnika czasu (metody złożone)
Istotą tych metod jest uwzględnienie zmiany wartości pieniądza w czasie. Ze zmianą pieniądza w
czasie mamy do czynienia w dwóch sytuacjach:
sytuacje, kiedy składamy pieniądze w banku na czas określony, na tzw. procent składany. Znając
wartość początkową i wielkość oprocentowania w skali roku, możemy obliczyć przyrost środków
pieniężnych po określonym czasie;
FVn=PV(1+r)n
sytuacje, kiedy mamy do czynienia z przychodami będącymi efektem przedsięwzięcia
inwestycyjnego, który wystąpi za kilka lat. Nakłady inwestycyjne ponoszone są w roku
wyjściowym, natomiast przychody będą się pojawiały w kolejnych latach. Powstanie pytanie: czy
wielkość przychodu wynosząca np. 1 mln zł, który wystąpi za 5 lat, odpowiada 1 mln zł, który
mamy do dyspozycji w dniu dzisiejszym…
… procentowej, przy której NPV>0
r2 - poziom stopy procentowej, przy której NPV<0
PV - wysokość NPV przy r1
NV - wysokość NPV przy r2
obliczenia IRR przeprowadza się w kilku etapach prowadzących do obliczeń NPV>0 i NPV<0. 3.
PROFITABILITY INDEX (PI) - umożliwia porównanie różnych projektów inwestycyjnych
Profitability Index = Zadanie 1. Obliczyć zasadność przedsięwzięcia inwestycyjnego za pomocą
metody NPV…
… (ceny minimalnej) oraz maksymalnego poziomu kosztów zmiennych, a także określenie
marginesu bezpieczeństwa danego przedsięwzięcia, obejmującego z jednej strony stopień spadku
ceny zbytu lub stopień wzrostu kosztów zmiennych, w przeliczeniu na jednostkę produktu.
(4) Graniczny poziom ceny zbytu (ceny minimalnej):
C P - wielkość sprzedaży
(5) maksymalny poziom kosztów zmiennych, w przeliczeniu…
… eksploatacji środka będzie wyższa od sumy poniesionych nakładów inwestycyjnych. Obliczeń
dokonuje się wg następującego wzoru:
gdzie:
NPV - wartość zaktualizowana netto,
NCFt - przepływy pieniężne w kolejnych latach,
- współczynnik dyskonta r - stopa dyskonta,
t - kolejny rok okresu obliczeniowego.
Zgodnie z metodą nakłady inwestycyjne, poniesione w roku wyjściowym, ujmowane są ze znakiem
minus i nie podlegają…
Wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji - omówienie
Wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji - omówienie
Badania przedinwestycyjne
Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych- opracowanie
Definicje inwestycji
Definicje i cechy inwestycji
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download