Analiza opłacalności ma na celu stwierdzenie, czy i na ile efektywna

advertisement
Analiza opłacalności ma na celu stwierdzenie, czy i na ile efektywna jest realizacja danego
projektu, uwzględniając w odniesieniu do niego wszystkie wydatki jakie musimy ponieść oraz
wpływy jakie spodziewamy się otrzymać. Analiza opłacalności dostarcza kadrze kierowniczej
informacji niezbędnych do podjęcia decyzji odnośnie tego czy warto realizować projekt oraz
które projekty lub który wariant projektu wybrać do realizacji. Do analizy opłacalności
stosowane są dyskontowanie przepływy pieniężne generowane przez projekt. Sprawą
kluczową jest oszacowanie wielkości tych przepływów, do tego celu wykorzystywane są
modele projekcji finansowej budowane dla poszczególnych przedsięwzięć i firm.
Podstawowe wskaźniki analizy opłacalności projektu to:
- Prosty okres zwrotu
- Wartość bieżąca netto projektu – NPV
- Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
Przy analizie opłacalności często wykonuje się dodatkowo analizę wrażliwości wymienionych
wskaźników na zmianę w zewnętrznych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Prosty okres zwrotu to oczekiwany czas, w którym dodatnie strumienie pieniężne
generowane przez projekt zrównoważą początkowy nakład inwestycyjny i koszty
eksploatacyjne. Inaczej mówiąc to czas, potrzebny do odzyskania poniesionych
kosztów.
Wartość bieżąca projektu neto NPV (Net Present Value) to suma zdyskontowanych
przepływów pieniężnych realizowanych w przyjętym okresie analizy przy stałym poziomie
stopy procentowej, czyli jest to wartość netto przyszłych przepływów pieniężnych
wynikających z inwestycji z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie.
Inaczej mówiąc NPV przedstawia wartość przyszłych strumieni pieniężnych w
kategoriach dzisiejszych pieniędzy. Przepływy pieniężne mogą być zarówno dodatnia
jak i ujemne.
Metoda analizy opłacalności inwestycji NPV polega na zdyskontowaniu gotówki przed
finansowaniem odpowiednią stopą dyskonta w celu ustalenia wartości bieżącej
przyszłych nadwyżek gotówkowych. Stopa dyskontowa, używana w analizie, wyraża
oczekiwania inwestora, co do możliwości osiągnięcia zwrotu z inwestycji co najmniej
na poziomie alternatywnych inwestycji. W stopie tej jest zawarta premia inwestora za
podjęte ryzyko inwestycyjne oraz wpływ inflacji. Korygowanie wartości strumieni
pieniężnych dokonywane jest za pomocą współczynnika dyskontowego:
WD 
1
(1  i)t
gdzie:
i – stopa dyskonta
t – kolejny okres czasu, dla którego prowadzone są wyliczenia (t=0,1,2,3, ..., n)
Suma zdyskontowanych nadwyżek określa poziom NPV. Współczynnik ten wyliczany jest
ze wzoru:
n
n
NCFt

WDt  NCFt

t
t 0 (1  i )
t 0
NPV  
gdzie:
NCFt – przepływy pieniężne netto w okresie t
WDt – współczynnik dyskonta w okresie t
Dodatnia wartość NPV wskazuje na opłacalność projektu inwestycyjnego, wartość
ujemna na nieopłacalność projektu, natomiast wartość równa zero wskazuje, iż
projekt nie generuje ani zysków ani strat.
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return) to taka stopa
dyskontowa, dla której projekt osiąga NPV = 0, a więc jest na pograniczu
opłacalności. Jest to stopa procentowa, przy której następuje zwrot nakładów
poniesionych na projekt – zatem stopa ta określa rentowność podejmowanych
przedsięwzięć. Wskaźnik IRR oblicza się według wzoru:
NPV 0
IRR  i 0 
 (i1  i 0)
NPV 0  NPV 1
gdzie:
i0 - stopa procentowa, dla której wartość NPV projektu jest > 0
i1 - stopa procentowa, dla której wartość NPV projektu jest < 0
NPV0 – wartość bieżąca projektu dla i0
NPV1– wartość bieżąca projektu dla i1
Jeśli wartość IRR jest wyższa od wartości stopy procentowej i (przyjętej dla
wyliczenia współczynnika dyskonta), to projekt jest efektywny z punktu widzenia
finansowego (należy go realizować), gdyż jego stopa zwrotu jest wyższa od
alternatywnej. Jeśli IRR jest mniejszy od przyjętej stopy dyskonta, to projekt jest
nieopłacalny z finansowego punktu widzenia.
Download