Uploaded by xralf5

Wykład 14 - 15 Metody oceny efektywności

advertisement
Metody oceny opłacalności
projektów inwestycyjnych
Metody oceny efektywności
projektów inwestycyjnych
Potrzebne dane:
1. Nakłady inwestycyjne (łączne lub w
poszczególnych okresach (I)
2. Koszty (przeciętne roczne – Kr lub w
poszczególnych okresach) (Kt)
3. Przychody (przeciętne roczne – Pr lub w
poszczególnych okresach) (P t)
4. Roczna amortyzacja i zysk netto (A i Zn)
5. Stopa dyskontowa (r)
Metody proste
- wartościowe (kwotowe)
E = (Pr – Kr) * lata – I
- wskaźnikowe
stopa zwrotu = (Pr – Kr) : I * 100% lub
Stopa zwrotu = (zysk netto + amortyzacja) : I *100%
Zadanie:jak nazwać odwrotność tego wskaźnika i w
jakich jednostkach jest on wyrażony?
Odp. Okres zwrotu w latach
Okres zwrotu
Interpretacja: liczba lat upływająca od
zainwestowania do odzyskania
nakładów dzięki corocznym nadwyżkom
pieniężnym.
Inwestor sam ustala wielkość graniczną
Zalety metod prostych
Łatwość obliczeń
Nieskomplikowana interpretacja
Wady metod prostych
Subiektywny dobór wartości granicznej
Ignorowanie zmiennej wartości
pieniądza w czasie
Ignorowanie nadwyżek pieniężnych po
okresie granicznym
Niemożność porównywania projektów z
różnych klas ryzyka
Czynnik czasu
Korzystnie na efektywność inwestycji
wpływają:
- skrócenie cyklu inwestycyjnego
- koncentracja nakładów pod koniec cyklu
- skrócenie cyklu inwestycyjnego
- skrócenie okresu dochodzenia do pełnej
zdolności produkcyjnej
Współczynnik dyskontowania (1)
- współczynnik oprocentowujący
pt = (1 + r)t
- współczynnik dyskontujący jest
odwrotnością współczynnika
oprocentowania
dt = 1 : (1 + r)t
Zadanie: podać maksymalną i minimalną
wartość współczynnika d
Współczynnik dyskontowania (2)
Służy do zapewnienia porównywalności
wielkości ekonomicznych (I, P, K, zysk,
amortyzacja) występujących w różnych
okresach
Okresem porównawczym jest zazwyczaj
rok rozpoczęcia inwestycji
Czynniki stopy dyskontowej (r)
1. Koszt kapitału przedsiębiorstwa
a) dywidenda od kapitału własnego
b) średni ważony koszt kapitału
obcego, np. stopy procentowe kredytów
obligacji itp.
2. Koszt utraconych korzyści
Problem kalkulacji r
Bazą dla r jest podstawowa stopa procentowa
dotycząca długoterminowej, wolnej od ryzyka
lokaty kapitałowej, np..obligacje rządowe,
Skarbu Państwa.
Obejmuje ona:
- spodziewaną stopę inflacji
- premię dla inwestora
stopa procentowa obejmuje jeszcze premię
za ryzyko przedsięwzięcia
Uwaga: dotyczy to kapitałów własnych
Praktyczna kalkulacja stopy
dyskontowej
2. Sposób:
średni ważony koszt kapitału własnego
i obcego
Wagami są udziały w kapitale ogółem
kapitału własnego i obcego
Np.: 0.6 * 6,0% + 0,4 * 9,0% = 7,2%
Wartość zaktualizowana netto
NPV
DEFINICJA – różnica między wartością
zaktualizowanych przepływów pienięż. netto:
dodatnich i ujemnych
NPV = NCFo * do + NCF1 * d1 + ...........
+ NCFn * dn
Warunek opłacalności: NPV > 0
d jest różne w każdym roku ze względu na
kolejny okres i czasami ze względu na
zmieniającą się w latach r
NPV c.d.
Wraz ze wzrostem t okresów
współczynnik d rośnie maleje
niepotrzebne słowo skreślić
NPV – suma zdyskontowanych
(dodatnich i ujemnych)
przepływów pieniężnych netto
Zalety miernika NPV
- uwzględnia zmienną wartość pieniądza
w czasie
- umożliwia porównywalność
alternatywnych projektów
- Zgodność z zasadą maksymalizacji
wartości przedsiębiorstwa
Wady miernika NPV
- stosowanie stałej stopy dyskontowej
- założenie o reinwestycji dodatnich p.p.n. wg.
tej samej stopy dyskontowej
- nie pozwala na oszacowanie marginesu
ryzyka projektu
- w przypadku porównywania projektów
różniących się między sobą wartością i
rozłożeniem w czasie nakładów I kolejność
opłacalności projektów może zmieniać się w
zależności od wysokości r
Wskaźnik wartości
zaktualizowanej netto NPVR
NPVR = NPV : PVI
PVI – PESENT VALUE OF INVESTMENT
Gdy cykl inwestycyjny nie przekracza 1
roku, to PVI = I
TESTY WRAŻLIWOŚCI
Polegają na ponownym przeliczeniu NPV
przy zmienionej (ych) wielkości (ach):
I, zysku, kosztów np. o 10 %
WEWNĘTRZNA STOPA
ZWROTU
Internal Rate of Return – IRR
Definicja – taka wielkość stopy
dyskontowej r, przy której NPV = 0
Im wyższa IRR tym większa opłacalność
projektu i mniejsze ryzyko jego
niepowodzenia
IRR oblicza się metodą kolejnych
przybliżeń
IRR w nietypowych projektach
Może przyjmować dwie wartości nawet
bardzo różniące się między sobą
Może być niemożliwa do obliczenia
Zalety IRR
Uwzględnia zmienną wartość pieniądza
w czasie
Służy do oceny marginesu ryzyka
przedsięwzięcia, którym jest różnica
między IRR a kalkulowanym średnim
kosztem kapitału inwestycyjnego
(własnego i obcego)
koniec
Download