przykład dobrej praktyki z polskiego samorządu

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU
POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Z POLSKIEGO SAMORZĄDU
WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I ZATRUDNIENIA
1
Historia powstania Poznańskiego Ośrodka
Wspierania Przedsiębiorczości
• 30 kwietnia 1993r.:
- powołanie do życia Ośrodka na mocy Porozumienia
zawartego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Poznaniu a Miastem Poznań,
- przekazanie zarządzania Ośrodkiem Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i wpisanie
w strukturę organizacyjną Urzędu.
2
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KIEROWNIK
OŚRODKA
STANOWISKO
DS.
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZESPÓŁ
DORADCÓW
I SPECJALISTÓW
3
Geneza Ośrodka
- brak rozpowszechnionych alternatywnych form
zatrudnienia na otwartym rynku pracy i brak
uregulowań prawnych w tym zakresie,
- brak podstaw wiedzy o zasadach prowadzenia
własnego biznesu,
- brak wyspecjalizowanych instytucji udzielających
bezpłatnego wsparcia doradczego i edukacyjnego
w zakresie samozatrudnienia,
- brak systemowych rozwiązań w zakresie
bezzwrotnego finansowania działalności
gospodarczej, w szczególności skierowanych
do nowopowstających firm.
4
Misja Ośrodka
Aktywne
przyczynianie
się
do
rozwoju
gospodarczego aglomeracji poznańskiej oraz
wzrostu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
przez
udzielanie
bezpłatnego
wsparcia
edukacyjno-doradczego dla mikro i małych
przedsiębiorstw.
5
Obszary działalności
Przez 18 lat istnienia Ośrodek ewoluował wraz ze zmieniającą
się rzeczywistością gospodarczą i rynkową.
Jego podstawową cechą jest niekomercyjny charakter oraz
funkcja usługowa.
Początkowo działania obejmowały:
- doradztwo prawno-ekonomiczne dotyczące problemów
związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej,
- udostępnianie księgozbioru wydawnictw związanych
z biznesem,
- prowadzenie otwartego pośrednictwa pracy tzw. „Jobbutiku”.
6
Dziś Ośrodek ma trwałe miejsce na gospodarczej mapie
aglomeracji poznańskiej, w którym wszyscy zainteresowani
mogą korzystać z szerokiego wachlarza bezpłatnych usług
w zakresie doradztwa gospodarczego i zawodowego.
Odbiorców usług można podzielić na dwie grupy:
1 – sektor biznesowy:
- osoby planujące i podejmujące działalność gospodarczą,
- przedsiębiorcy prowadzący mikrofirmy,
2 – osoby szukające wsparcia i pomocy w powrocie na rynek
pracy.
7
Oferta usług Ośrodka
Podstawowe usługi informacyjne
- wybór formy prawnej działalności gospodarczej,
- określenie profilu firmy – zgodnie z zainteresowaniami,
kwalifikacjami, potrzebami rynku oraz obowiązującymi
regulacjami prawnymi,
- podanie uregulowań prawnych wykonywania wybranego
rodzaju działalności, w tym koniecznych do uzyskania licencji,
zezwoleń, koncesji,
- określenie ścieżki rejestracji firmy z podaniem adresów
i telefonów kontaktowych do odpowiednich urzędów,
- wskazanie na dostępne źródła finansowania,
- określenie rodzaju biznesplanu jaki powinien być przygotowany
przez przedsiębiorcę,
8
- zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i wskazanie
na dostępne szkolenia stacjonarne i e-learningowe,
- informacje z zakresu poruszania się na rynku pracy –
internetowe bazy ofert pracy, agencje zatrudnienia,
agencje pracy tymczasowej, specjalistyczne portale
internetowe, urzędy pracy, oferty pracodawców,
- doradztwo w zakresie prawidłowego opracowania
CV i listu motywacyjnego.
9
Usługi konsultingowo-doradcze specjalistów
z następujących dziedzin
1 – rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych:
-
wybór formy opodatkowania,
zasady prowadzenia ewidencji rozliczeń księgowych,
rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT,
zasady prowadzenia rozliczeń związanych z zatrudnianiem
pracowników,
- weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, urzędu
skarbowego, ewidencji działalności gospodarczej;
10
2 - finansowania działalności gospodarczej:
- diagnoza zapotrzebowania na fundusze inwestycyjne
i obrotowe oraz dobór optymalnych rozwiązań w zakresie
instrumentów finansowych preferencyjnych i komercyjnych,
- prezentacja dostępnych bezzwrotnych źródeł finansowania
działalności z uwzględnieniem lokalizacji miejsca jej
prowadzenia, etapu rozwoju firmy i indywidualnej sytuacji
przedsiębiorcy,
- prezentacja dostępnych preferencyjnych funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych;
11
3 – marketingu firmy:
- diagnoza pozycji firmy na rynku, ustalenie przyczyn obecnej
sytuacji,
- dobór optymalnych narzędzi marketingu mix zależnie od pozycji
firmy i możliwości finansowych przedsiębiorcy, w tym narzędzi
reklamy i promocji,
- wskazanie na ewentualne konieczności dokonania zmian w
zakresie oferty lub branży, zmiany polityki personalnej, lokalizacji
czy sposobu kształtowania strategii konkurencyjnej firmy,
- dobór metod badania rynku i sposobu ich przeprowadzenia;
12
4 – sporządzania biznesplanu:
- ustalenie rodzaju biznesplanu zależnie od sytuacji firmy
i celu jego przygotowania oraz omówienia zasad
opracowania prawidłowego biznesplanu,
- określenie niezbędnego zakresu informacji potrzebnych do
sporządzenia biznesplan,
- weryfikacja biznesplanu przygotowanego przez klienta,
naniesienie uwag oraz koniecznych poprawek;
13
5 – aspektów prawnych w biznesie:
- podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
- rodzaj koniecznej do opracowania dokumentacji zależnie od
formy prawnej działalności gospodarczej,
- zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym,
- odpowiedzialność przedsiębiorcy na gruncie prawa, w tym
wobec kontrahentów i klientów,
- pozasądowe rozstrzyganie sporów i zawieranie ugody;
14
6 – prawa pracy w działalności gospodarczej :
- zasady zatrudniania pracowników, nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy,
- prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
- przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP,
- kontrola i nadzór PIP,
- zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
15
7 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych:
- pozyskiwanie środków finansowych przez osoby
niepełnosprawne na założenie własnej firmy,
- refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych,
- refundacje składek ZUS,
- zasady prowadzenia ZFRON.
16
Usługi edukacyjne
są realizowane w formie:
- szkoleń,
- warsztatów,
- prelekcji.
Przy doborze tematyki szkoleniowej uwzględniane są zmiany
zachodzące w rzeczywistości gospodarczej i potrzeby zgłaszane
przez klientów.
Udział we wszystkich organizowanych formach ma charakter
otwarty i jest bezpłatny.
Usługi te cieszą się niesłabnącą popularnością i dużą frekwencją.
17
1.
Zakres tematyczny organizowanych szkoleń:
-
„Pierwszy krok w biznesie” – cykliczne szkolenie realizowane od
2002 roku, na którym uczestnicy w pigułce dostają podstawowe
informacje jak krok po kroku rozpocząć i prawidłowo prowadzić
działalność gospodarczą oraz jak przygotować biznesplan,
-
„Negocjacje w biznesie”,
„Zamówienia publiczne”,
„Skuteczne i profesjonalne pozyskiwanie klientów”,
„Internet w otoczeniu firmy”,
„Sporządzanie biznesplanu”,
„E-biznes w teorii i praktyce”,
„Księgowość w małej firmie”,
„Marketing w małej firmie”.
18
2. Zakres tematyczny organizowanych warsztatów i prelekcji:
-
zmiany w prawie podatkowym: VAT, podatek dochodowy,
wybór formy opodatkowania,
zasady prowadzenia księgowości w małej firmie,
ochrona danych osobowych,
prawo autorskie,
umowy w obrocie gospodarczym,
wizerunek i promocja firmy,
plan marketingowy,
planowanie finansowe,
19
-
fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
finansowanie działalności gospodarczej w formie leasingu,
rozliczanie działalności gospodarczej w ZUS,
podatkowa księga przychodów i rozchodów – nietypowe
księgowanie,
sporządzanie biznesplanu przy ubieganiu się o środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
skuteczne negocjacje,
aspekty prawne sprzedaży przez Internet,
umowy w obrocie gospodarczym,
spółki jako forma prowadzenia działalności gospodarczej,
przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym,
obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumentów.
20
KLUB MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
W październiku 2007 roku przy Ośrodku powstał Klub
Mikroprzedsiębiorców skupiający osoby, które
założyły własne firmy dzięki wsparciu finansowemu
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Klub stał się forum wzajemnej współpracy i wymiany
doświadczeń jego uczestników.
Działania Klubu są przygotowywane w oparciu
o doświadczenie i bazę organizacyjną Ośrodka.
21
Klubowicze uczestniczą w organizowanych specjalnie dla nich
warsztatach przedsiębiorczości, na które zapraszani są eksperci
z różnych dziedzin życia gospodarczego:
- finansowania rozwoju firmy – spotkania z przedstawicielami
Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- misje gospodarcze, targi, wystawy i metody ich finansowania –
spotkania z Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów,
Importerów i Kooperacji,
- prawo cywilne i konsumenckie – spotkania z Powiatowym
Rzecznikiem Praw Konsumenta,
- promocja małej firmy – spotkania z przedstawicielami agencji
promocji i badań rynku,
- prawo autorskie, zagadnienia związane z ochroną danych
22
osobowych – spotkania z radcami prawnymi.
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu
W celu zapewnienia kompleksowej obsługi przedsiębiorców
Ośrodek od wielu lat współpracuje z instytucjami, których
przedstawiciele pełnią w nim regularne dyżury:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Urzędy skarbowe,
- Państwowa Inspekcja Pracy.
W gronie instytucji współpracujących są również:
- Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania,
- Wojewódzki Urząd Pracy,
- Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży,
- izby gospodarcze.
23
Działania zewnętrzne Ośrodka
1 – Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi:
- prelekcje pracowników Ośrodka z zakresu
zakładania własnej firmy i biznesplanu dla Szkolnych
Ośrodków Kariery, Biur Karier i Kół Naukowych,
- udział w konferencjach i targach przedsiębiorczości
i kariery;
2 – współpraca z penitencjarnymi doradcami
zawodowymi w aresztach śledczych i zakładach
karnych w zakresie aktywizacji zawodowej przez
samozatrudnienie po odbyciu kary więzienia.
24
Ośrodek jest również członkiem utworzonej w 2002 roku „Sieci
Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia”.
Jest to wspólna inicjatywa publicznych i prywatnych instytucji
wspierania przedsiębiorczości. Głównym celem działania SIECI
jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości i zatrudnienia w regionie poprzez
zwiększenie zakresu, dostępności oraz jakości oferowanych
usług doradczo – informacyjnych. Wśród najważniejszych
korzyści w ramach współpracy należy wymienić sprawnie
działającą wymianę informacji, a także wspólne podejmowanie
wielu inicjatyw szkoleniowo-doradczych oraz promujących
postawy przedsiębiorcze.
25
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Czarnieckiego 9,
61 - 568 Poznań
tel. (61) 834-56-40,
fax. (61) 833-98-08
www.pup.poznan.pl
POZNAŃSKI OŚRODEK
WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Klasztorna 16
61 – 772 Poznań
tel./fax (61) 853 21 86,
(61) 853 22 04
www.powp.poznan.pl
26
Dziękujemy za uwagę.
27
Download