Projekt z ZUS

advertisement
Załącznik nr 1 do regulaminu Projektu z ZUS
Projekt z ZUS w gimnazjum
Obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego kładzie duży nacisk na
kształtowanie u uczniów postaw umożliwiających sprawne funkcjonowanie we
współczesnym świecie. Jedną z nich jest postawa aktywnego obywatela, bardzo
istotna dla instytucji państwa.
Obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego nakłada również na
nauczycieli obowiązek wykorzystywania metod aktywizujących, w tym metodę
projektu edukacyjnego. Zgodnie z tą podstawą w gimnazjum około 20% programu
wiedzy o społeczeństwie (WOS) powinno być realizowane w formie projektu
edukacyjnego. Udział w takim projekcie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów.
Podczas nauki na III etapie muszą oni uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie.
Ocena z projektu jest zamieszczana na świadectwie.
Projekt edukacyjny jest planowym i zespołowym działaniem uczniów. Nauczyciel
jedynie wspiera ich działania. Celem projektu jest prezentacja jakiegoś zagadnienia lub
rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych sposobów. Jest to
metoda aktywizująca, która doskonale kształci umiejętność pracy w grupie, ułatwia
przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy i jest przyjazna uczniom. Projekt może dotyczyć
jednego przedmiotu bądź mieć charakter interdyscyplinarny. Nie pociąga za sobą
zmian organizacyjnych pracy szkoły.
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego powinien być związany z programem
nauczania zawartym w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów
albo zawierać treści spoza tej podstawy.
Umiejętności kluczowe
Projekt kształci kluczowe umiejętności:
1. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.
Praca metodą projektu umożliwia kształcenie umiejętności planowania wykonania
zadania, podejmowania trafnych decyzji i odpowiedzialności za swoją edukację.
2. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.
We współczesnym świecie ważną umiejętnością jest nawiązywanie kontaktów z
innymi ludźmi. Praca metodą projektu uczy precyzyjnego wyrażania swoich myśli,
słuchania innych, krytycznego ich rozumienia i sprawiania, by być coraz bardziej
zrozumiałym.
3. Efektywne współdziałanie w zespole.
Ta kompetencja służy temu, aby uczniowie umieli pracować w różnych zespołach,
przyjmować różnorodne role i brać odpowiedzialność za pracę grupy.
4. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
Praca metodą projektu kształci umiejętność dostrzegania i nazywania problemów,
korzystania z posiadanej wiedzy w nietypowych sytuacjach oraz poszukiwania,
tworzenia i weryfikacji sposobów rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
5. Sprawne posługiwanie się komputerem.
Technologia informacyjna umożliwia dostęp do nieograniczonej ilości informacji, które
można wykorzystać na wiele sposobów. Kompetencja ta ma kształcić umiejętność
celowego gromadzenia i przetwarzania wiadomości przy wykorzystaniu środków
informatycznych.
Odniesienia do podstawy programowej
Proponujemy Państwu gotowy projekt powiązany z programem WOS w gimnazjum,
który bezpośrednio nawiązuje do praw i obowiązków pracowniczych oraz
ubezpieczeń społecznych.
CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów,
zasad, teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie.
KSZTAŁCONE UMIEJĘTNOŚCI:
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania
tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągania własnych celów, rozwoju
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
III etap edukacyjny
Treści nauczania – wymagania ogólne
29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń:
4) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu służą
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Zespół projektowy
Najbardziej skutecznie pracują zespoły małe, liczące od 3 do 5 osób. Zespół
projektowy powinien uwzględniać uzdolnienia uczniów, ich możliwości intelektualne,
umiejętności interpersonalne itp. Nie jest wskazane dobieranie członków zespołu
losowo, ani podział na uczniów lepszych i słabszych. Całkowita dowolność w
formowaniu się grup może spowodować, że niektórzy uczniowie nie zostaną wybrani.
Praca metodą projektu pozwala na uzmysłowienie uczniom, że w życiu nie będą
współpracować tylko z tymi osobami, z którymi by chcieli.
Kompletując zespoły, trzeba uwzględniać zasady i zwyczaje obowiązujące w szkole.
Pracując metodą projektu, warto opracować zasady współpracy w klasie i w zespole
projektowym. Kontrakt powinien zawierać reguły obowiązujące podczas spotkań i
przy podejmowaniu decyzji. Przykładowe zapisy kontraktu mogą brzmieć następująco:
o nie oceniamy wypowiedzi innych ani siebie nawzajem;
o słuchamy się nawzajem i uzgadniamy swoje działania;
o współpracujemy ze sobą i dzielimy się swoimi doświadczeniami;
o akceptujemy różne poglądy;
o liczy się praca wszystkich;
o swoje zadania wykonujemy terminowo;
o szukamy mocnych stron innych osób;
o jesteśmy aktywni, otwarci i szczerzy.
Ocena projektu
Udział ucznia w realizacji projektu ocenia się zgodnie z regulaminem szkolnym. Przy
ocenie należy uwzględnić:
o aktywność w pracy z projektem i w zespole;
o wykonanie konkretnego zadania w całości projektu;
o ukończenie prac nad projektem w terminie;
o udział w publicznej prezentacji projektu.
W pracy metodą projektu stawiamy uczniom różne wymagania w obszarze podjętych
działań. Uczniowie powinni umieć: skonstruować plan działań i określić czas ich
wykonania; samodzielnie wskazać sytuacje, w których potrzebna jest pomoc
nauczyciela; znajdować i
wybierać różnorodne źródła informacji; uzasadnić
konieczność wykorzystania zgromadzonych informacji; wykonać wszystkie prace w
zaplanowanym terminie; obiektywnie ocenić wyniki swojej pracy; uzasadnić wybór
swojego podejścia do rozwiązywanego problemu; posługiwać się odpowiednią,
fachową terminologią.
Poza oceną wyrażoną stopniem uczeń powinien otrzymać informację zwrotną na
temat swojej pracy na poszczególnych etapach projektu.
Przy ocenie mogą być pomocne karty oceny z pakietu Projekt z ZUS.
Cel główny
Celem gimnazjalnego Projektu z ZUS jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości
dotyczącej ubezpieczeń społecznych, co przyda się im się w przyszłości. W trakcie
realizacji
projektu
społecznych,
poznają
obowiązki
podstawy
jego
obowiązującego
uczestników
oraz
systemu
świadczenia
ubezpieczeń
przysługujące
ubezpieczonym.
Uczeń po zakończeniu projektu:
o
dostrzega znaczenie ubezpieczania się,
o
rozumie filozofię ubezpieczeń społecznych,
o
wyjaśnia skutki nieuczestniczenia w systemie emerytalnym,
o
rozumie wagę systemu emerytalnego kontrolowanego przez państwo,
o
ma większą sprawność w wyszukiwaniu i selekcjonowaniu informacji z
różnych źródeł,
o ma lepszą umiejętność pracy zespołowej.
ZAPEWNIAMY
 Plan działania gimnazjalnego Projektu z ZUS:
 scenariusz lekcji wprowadzającej (cele projektu i zakres tematyczny),
 prezentację na lekcję,
 karty projektu,
 arkusze oceny,
 opiekę merytoryczną,
 szkolenie dla nauczycieli – opiekunów projektów.
Download