Wniosek o refundację robót publicznych ALGORYTM

advertisement
Pajęczno, dn. .............................
(pieczęć firmowa organizatora robót publicznych)
POWIATOWY URZĄD PRACY
W PAJĘCZNIE
WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA
WYNAGRODZENIE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZATRUDNIONYCH W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH
W związku z zawartą w dniu ................................ umową Nr ............................................................
o zorganizowanie robót publicznych wnoszę o dokonanie refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie
pracownika/ów za miesiąc .......................................................
Wynagrodzenie
Imię i nazwisko
L.p
brutto (w tym
wyn. za okres
Do refundacji
Składka
ZUS(koszt
Razem
(3+4)
wynagrodzenie
pracodawcy
Wyn. za okres
ZUS
Razem
choroby
(od poz. 6)
(6+7+8)
7
8
9
choroby)
1
2
3
4
5
Razem
6
`
Słownie: ...................................................................................................................................................................................... ...................
Kwotę należy przekazać na konto ................................................................................................................................................................
Nazwa banku: ................................................................................................................ ................................................................................
Oświadczam, że wpłata podatku za miesiąc .................została dokonana w kwocie zgodnej z naliczeniami wynikającymi
z list wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w miesiącu, którego refundacja dotyczy (potwierdzenie wpłaty podatku w
załączeniu).
...............................................
...............................................................
/pieczątka i podpis Głównego Księgowego/
/ pieczątka i podpis Organizatora/
Załączniki /potwierdzone za zgodność z oryginałem/:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
kserokopia listy obecności.
kserokopia listy płac wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia.
kserokopia deklaracji ZUS DRA.
kserokopia dowodu wpłaty składki ZUS.
kserokopia dowodu wpłaty podatku.
Kserokopie dokumentu ZUS (za osoby zatrudnione w ramach umowy).
Kserokopie zwolnień lekarskich.
Adnotacja urzędu pracy dotycząca przekazanej refundacji ……………………………………………………………
PUP ZARZĄDZENIE NR 3/2016
1/1
Download