zasady rachunkowości szkolnych stowarzyszeń

advertisement
ZASADY RACHUNKOWOŚCI SZKOLNYCH STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ
Na podstawie ustawy z dnia 18.01.1996r. o kulturze fizycznej oraz Rozporządzenia
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17.10.2001r. współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
realizowane jest poprzez zawody sportowe organizowane dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej oraz
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Podstawową jednostką organizacyjną w tym względzie są kluby sportowe, które tworzone są w
formie:
1. stowarzyszeń zwanych „stowarzyszeniami kultury fizycznej”
2. spółek akcyjnych zwanych „sportowymi spółkami akcyjnymi”
Kluby sportowe, które nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym mogą być tworzone w
innych przewidzianych prawem organizacjach.
Uczniowskie kluby sportowe posiadające osobowość prawną opierają swoją działalność na podstawie
następujących akt prawnych:
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej /Dz.U.nr 25 poz.113 z późniejszymi
zmianami/
2. Ustawa z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym osób prawnych i osób fizycznych z
późniejszymi zmianami.
3. Ustawa z dnia 18.01.1993r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o rachunkowości z dnia 28.09.1994 /Dz.U.nr 121/ oraz Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 28.12.1994 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla jednostek nie
prowadzących działalności gospodarczej /Dz.U. nr 140/
5. Ustawa z dnia 13.10.1998 w sprawie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. nr 137 poz. 887/ oraz
Ustawa z dn. 23.12.199 o zmianie systemu ubezpieczeń społecznych /Dz.U. nr 110 poz. 1256/
6. Ustawa z dnia 10.06.1994 o zamówieniach publicznych /Dz.U. nr 130 poz. 645 z późniejszymi
zmianami/
7. Ustawa z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowe /Dz.U. nr 137 poz. 926 z późniejszymi
zmianami/
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mimo, iż działają na podstawie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych są z niego zwolnione. Art. 17 pkt.1 wyżej wymienionej ustawy mówi, że „wolne od
podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowotechniczna, w tym również polegająca na kształcenie studentów, kulturalna i w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej jako osoby prawne mają obowiązek rozliczania się z Urzędami
Państwowymi to znaczy z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
W tym celu muszą prowadzić własne księgi rachunkowe (księgowość pełna) zgodnie z Ustawą o
rachunkowości, ustawą o zamówieniach publicznych i ordynacją podatkową. Zobowiązane są do
sporządzania za rok sprawozdawczy bilansów rocznych (rok kalendarzowy a nie rok szkolny),
rachunku strat i zysków oraz CIT-8, które należy wysłać do Urzędów Skarbowych zgodnie z siedzibą
klubu – w wersji wstępnej do dnia 31 marca roku następnego, w wersji ostatecznej do 30 września
roku następnego. W/w dokumenty potrzebne będą również przy składaniu ofert na zorganizowanie
dodatkowych imprez sportowych.
Podstawowym dokumentem księgowym na zakupione towary i usługi jest rachunek lub faktura VAT
(opisana i podpisana na odwrocie).
Kluby sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej na podstawie Ustawy o VAT zwolnione z
podatku VAT, dlatego do kosztów działalności zaliczają również naliczony na fakturze podatek.
Wyjazdy na zawody sportowe rozliczane są za pomocą listy kosztów podróży potwierdzonej przez
organizatora imprezy.
Zatrudniając do pracy w klubach osoby na umowę o pracę lub umowy- zlecenie należy ją zgłosić w
ciągu 7 dni od podpisania umowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentem ZUA lub ZZA.
Wcześniej należy zarejestrować klub jako firmę do ZUS dokumentem ZPA.
Po wypłaceniu wynagrodzenia należy potrąconą składkę ubezpieczeniową i potrącony podatek
odprowadzić do ZUS i Urzędu Skarbowego.
Rozliczenia z ZUS następuje na druku RCA lub RZA do dnia 15-ego następnego miesiąca.
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym następuje na druku PIT-4 do dnia 20-ego następnego miesiąca.
PIT-4 należy przesłać do Urzędu Skarbowego zgodnie z siedzibą klubu.
Na koniec roku kalendarzowego osobom zatrudnionym należy sporządzić PIT-11/8B w trzech
egzemplarzach – pierwszy należy wysłać do Urzędu Skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania
danej osoby, drugi – należy dać osobie zatrudnionej, trzeci zostaje w aktach klubu.
Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń są przedstawione w pakiecie poniżej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards