egzamin dyplomowy licencjacki dla specjalności finanse i

advertisement
ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBJĘTY EGZAMINEM DYPLOMOWYM (LICENCJACKIM)
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI "RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE"
W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
1. Różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą.
2. Charakterystyka zakładowego planu kont.
3. Pojęcie i klasyfikacja aktywów.
4. Charakterystyka pasywów.
5. Istota ewidencji zobowiązań budżetowych.
6. Pojecie amortyzacji. Metody amortyzacji środków trwałych.
7. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych.
8. Rodzaje zjawisk finansowych i ich charakterystyka.
9. Ustawowe gwarancje wypłacalności firm ubezpieczeniowych.
10. Ewolucja modeli sektora finansowego.
11. pojecie i funkcje podatków.
12. Funkcje, zadania i struktura NBP jako banku centralnego.
13. Pojęcie, cele i zadania oraz instytucjonalne umiejscowienie nadzoru bankowego w Polsce.
14. Systemy gwarantowania depozytów w Polsce.
15. Pojęcie ryzyka kredytowego oraz istota i funkcje monitoringu kredytowego.
16. Przyczyny i formy powiązań między sektorem bankowym i ubezpieczeniowym.
17. Charakterystyka zasad podatkowych.
18. Różnice i podobieństwa między ubezpieczeniami gospodarczymi a społecznymi.
19. System subwencjonowania i dotowania gmin.
20. System podatków lokalnych.
21. Pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego oraz długu publicznego.
22. Źródła finansowania województw i powiatów.
23. Przesłanki tworzenia, funkcje i główne instytucji funduszu celowego.
24. Pojęcie rachunkowości jako systemu ewidencyjnego oraz systemu informacyjnego.
25. Różnica między czynnymi a biernymi operacjami banków.
26. Podstawowe kryteria prowadzenia kontroli finansowej.
27. Źródła informacji w obrębie kontroli skarbowej.
28. Zadania i struktura organizacyjna regionalnych izb obrachunkowych.
29. Zakres nadzoru finansowego nad jednostkami samorządu terytorialnego.
30. Pojęcie i funkcje kontroli finansowej.
31. Klasyfikacja sprawozdań finansowych.
32. Charakterystyka bilansu.
33. Charakterystyka rachunku zysków i strat.
34. Zasady rachunkowości.
35. Składniki majątku firmy ubezpieczeniowej.
36. Pasywa zakładu ubezpieczeń.
37. Ubezpieczenia zdrowotne w systemie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.
38. Pojęcie i funkcje weksla.
39. Pojęcie i funkcje czeku.
40. Kierunki wydatków z budżetu państwa.
41. Pojęcie i funkcje finansów.
42. Charakterystyka jednostek sektora finansów publicznych.
43. Księgi rachunkowe.
44. Części rachunkowości.
45. Pojęcie i struktura rynku finansowego.
46. Charakterystyka rynku pieniężnego.
47. Charakterystyka rynku kapitałowego.
48. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych.
49. Charakterystyka rynku obligacji.
50. Charakterystyka skarbowych papierów wartościowych.
Download