Rachunkowo** zak*adów ubezpiecze* i funduszy emerytalnych

advertisement
Dr Krzysztof Jonas







Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.
1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.
2. Bilans zakładu ubezpieczeń – układ, cechy
charakterystyczne
3. Działalność ubezpieczeniowa, reasekuracyjna,
lokacyjna i pozostałe
4. System rezerw techniczno ubezpieczeniowych –
zasady tworzenia, ujęcie ewidencyjne, wpływ na
wynik finansowy
5. Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń z
poszczególnych rodzajów działalności – zasady
ewidencji i wpływ na wynik finansowy
6. Rachunek zysków i strat







7. Pozostałe elementy sprawozdania
finansowego zakładu ubezpieczeń
8. Analiza sprawozdań finansowych zakładu
ubezpieczeń.
9. Badanie sprawozdań finansowych zakładu
ubezpieczeń.
Rachunkowość Otwartych Funduszy
Emerytalnych
1. Specyfika funkcjonowania OFE
2. Elementy rachunkowości OFE
3. Sprawozdawczość finansowa OFE.




Egzamin składa się z 2 części:
- część testowa - test jednokrotnego wyboru –
zaliczenie wykładów (min. 50% punktów)
- część zadaniowa – zaliczenie ćwiczeń
Ocena ostateczna jest średnią z dwóch części









Literatura:
„Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń pr. zbior. pod
red. A. Karmańskiej, Difin,
M. Marcinkowska, „Ocena działalności instytucji finansowych,
Difin, 2007
K. Jonas, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Kraków 2015
J. Krasodomska, K. Jonas, Raport roczny jako źródło informacji o
wynikach działalności instytucji finansowej, CeDeWu Platinium,
Warszawa 2016
Ustawa o rachunkowości, załącznik nr 3
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 kwietnia 2016r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w
Polsce
Download