3 Ubezpieczenia społeczne - zarys ogólny Współczesny system

advertisement
3
Ubezpieczenia społeczne - zarys ogólny Współczesny system ubezpieczeń społecznych powstał
wskutek długotrwałej ewolucji. Jego celem jest zapewnienie osobom ubezpieczonym środków do
życia w przypadku czasowej lub trwałej zdolności do pracy. Początkowo (XIX w) obowiązkowym
ubezpieczeniem społecznym, zapewniającym pracownikom minimalne środki utrzymania, objęto
jedynie niektóre zdarzenia losowe, pozbawiające pracownika możliwości zarobkowania. Jako
pierwszy system ubezpieczeń społecznych został wprowadzony przez Ottona von Bismarcka w
Niemczech w 1883 r. Następnie w latach 1908 - 1911 obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
wprowadzono w Anglii, we Francji w roku 1910 oraz w Rosji w roku 1912. Zakres tych
ubezpieczeń zależał głównie od znaczenia walk strajkowych i obejmował przede wszystkim
ubezpieczenia na starość, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia inwalidzkie i macierzyńskie oraz
przepisy na wypadek bezrobocia. W Polsce międzywojennej (1918 - 1939) przepisy
ubezpieczeniowe były znacznie zróżnicowane - co było konsekwencją uprzednich podziałów
dzielnicowych - i obejmowały różne grupy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników umysłowych i państwowych. Wszystkie składki ubezpieczeniowe, z wyjątkiem
ubezpieczenia wypadkowego, obciążały zarówno pracowników, jak i pracodawców. Po II wojnie
światowej (1939-1945) świadczenia ubezpieczeniowe w Polsce objęły ogół pracowników, przy
czym dokonano ujednolicenia zasad ubezpieczenia - w szczególności zniesiono różnice pomiędzy
pracownikami fizycznymi a umysłowymi. Wprowadzono również nowe rodzaje świadczeń
ubezpieczeniowych, takie jak zasiłki rodzinne, zasiłki wychowawcze i świadczenia rehabilitacyjne.
Ujednolicono ponadto świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Składkami
ubezpieczeniowymi obciążono wyłącznie pracodawców, a do przyznania świadczenia wystarczył
fakt pozostawania w ciągu określonego czasu w stosunku pracy. Początek ubezpieczeniu
społecznemu w Polsce dała zorganizowana, wspólna sąsiedzka walka z żywiołami sił przyrody, a
przede wszystkim pożarem i powodzią. W Polsce już na przełomie XV i XVI wieku powstały
pierwsze związki rolnicze 1 . _____________________ W okresie międzywojennym wprowadzono
obowiązkowe ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, upraw od gradobicia i
zwierząt od padnięcia (na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca
1921 r. ), a o jego wprowadzeniu decydowały uchwały powiatowych lub wojewódzkich sejmików.
Ubezpieczenia te zwane fakultatywnymi były realizowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych
(…)
… budynków i mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.
Z kolei nowa ustawa z 1958 r. wprowadziła formę fakultatywną zamiast powszechnego
ubezpieczenia inwentarza żywego.
Pierwszym przełomem w zmonopolizowanym polskim rynku ubezpieczeniowym stała się ustawa z
dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 4.
Kolejnym okresem transformacji na rynku ubezpieczeniowym była ustawa z dnia 28…
…, jak i upraw w gospodarstwach rolnych, był egzekwowany na mocy uchwały rady wojewódzkiej
(uprawy) i powiatowej (mienie).
Od 1 stycznia 1952 r. ubezpieczenie budynków, a od 15 lipca tego samego roku ubezpieczenie
mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, które obejmowało dotychczas szkody ogniowe,
uderzenie pioruna i wybuch, zostały rozszerzone na szkody huraganowe, powodziowe i niektóre
zdarzenia losowe…
Ubezpieczenia majątkowe - wykład.
Kryteria podziału ubezpieczeń
Usługa ubezpieczeniowa
Roszczenia z umowy OC - wykład
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze - zagadnienia
Metoda 5S
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download