zamawiający

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
Z A M A W I A J Ą C Y :
W BIAŁYMSTOKU
ul. Ciepła 40, 15 - 472 Białystok
O G Ł O S Z E N I E
O
W Y N I K A C H
P O S T Ę P O W A N I A
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAMAWIAJĄCEGO WEDŁUG HARMONOGRAMU SZKOLEŃ
NAZWA PROJEKTU: „NOWE SZANSE NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY”
REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB
ZAGROŻONYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. (CPV 80420000-4)
NAZWA STUDIUM
TERMIN
Liczba
godzin
WYKONAWCA
20 – 22
kwiecień 2007
20
Janusz
Moczydłowski
20 – 22
kwiecień 2007
20
Rafał Majewski
System ubezpieczeń społecznych część I.
- zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,
- prowadzenie ewidencji ,
- rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zasady prowadzenia kont ubezpieczeniowych.
20 – 21
kwiecień 2007
10
Waldemar
Boguszewski
System ubezpieczeń społecznych część II.
- zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,
- prowadzenie ewidencji,
- rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zasady prowadzenia kont ubezpieczeniowych.
21 – 22
kwiecień 2007
10
Stanisław Stępień
MODUŁY SZKOLENIOWE
Socjoterapia
Socjoterapia uzależnień.
Istota mechanizmu uzależniania się. Rodzaje uzależnień.
Przyczyny i skutki uzależnień. Metody i formy terapii uzależnień
– doświadczenia światowe i polskie. Instytucjonalne i
środowiskowe formy pomocy uzależnionym i
współuzależnionym. Profilaktyka. Programy profilaktyczne.
Specjalista ds. Kadr i Płac
Szkolenia pracowników.
Szkolenia pracowników jako czynnik rozwoju organizacji,
diagnoza potrzeb szkoleniowych (audyt, obserwacja zachowań,
zbieranie obiektywnych danych, analiza wyników firmy), ocena
efektywności szkoleń, konstruowanie planu szkoleń, istota i
korzyści tworzenia ścieżek kariery zawodowej, metodologia i
narzędzia budowania oraz sposób wdrażania ścieżek.
Obsługa Finansowa Przedsiębiorstw w Praktyce
Uzasadnienie wyboru:
Udzielono zamówienia w trybie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust.1 pkt.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Białystok, 13.04.2007
Prorektor ds. ekonomicznych
dr Kazimierz Grygutis
Download