Rodzina alkoholowa jako źródło stresu

advertisement
Rodzina alkoholowa jako
źródło stresu
Odkąd istnieje społeczeństwo istnieją też rodziny.
Nie ulega wątpliwości, że rodzina zawsze była jednym
z najistotniejszych czynników w rozwoju jednostki.
Alkoholizm jest chorobą rodzinną
Dzieci uczą się od rodziców
Dziecko rodzi się całkowicie zależne od
opieki rodziny. Opiekun – zwykle jedno lub
oboje rodziców – prowadzi dziecko od
zupełnej zależności przez kolejne stadia
rozwoju ku socjalizacji, która czyni je członkiem
społeczności rodzinnej i społeczeństwa.
Dziecko przyjmuje od rodziców dowolne,
modelowane przez nich wzory zachowań i
pod jego kierunkiem nawiązuje harmonijne
związki z innymi ludźmi. Mówiąc najprościej,
dziecko uczy się od rodziców. Są oni zaufanym,
a często i jedynym źródłem informacji, przez
które docierają do niego wzory zachowania,
wartości, postawy i głębokie przekonania o
sobie jako jednostce. Dzieci uczą się
przypatrując się modelom rodzicielskim,
naśladując je i utożsamiają się z nim.
Podstawowa więc zasada wychowania
mówi, że jeśli dziecko ma się nauczyć
cenić siebie, musi być przekonane, że ktoś
je ceni.
Od rodziny dziecko uczy się także ról
społecznych – pełnionych w systemie
rodzinnym i szerszym systemie społecznym.
Uczy się języka i kultury, bez których nie
przystosuje się do życia w społeczeństwie
i nie nauczy współdziałania z innym
(Brown, 1995). Cały szereg normalnych
procesów związanych z rozwojem emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i
fizycznym odbywa się pod bezpośrednim i
pośrednim kierunkiem i wpływem znaczącej
osoby, z którą dziecko jest związane.
Alkoholizm rodziców bezpośrednio
oddziałuje na to, czego dziecko dowiaduje
się o swojej kulturze, widzi bowiem tę kulturę
oczami rodziców, a do związków z osobami
spoza rodziny i kontaktów społecznych
będzie podchodziło tak jak oni.
Alkoholizm jest chorobą rodzinną
ponieważ dotyka każdego członka rodziny
i wywiera na niego niszczący wpływ.
Rozpatrując rodzinę jako system trzeba na
nią patrzeć kompleksowo, gdyż każdy z jej
członków, jako część funkcjonującego
układu, zależny jest od innych. Gdy rodzina
współdziała ze sobą, by funkcjonować
nienagannie, jakakolwiek zmiana w części
tej rodziny wywoła również zmiany w
innych jej częściach. Rodzinny układ
zawsze będzie dążył do stanu równowagi.
Rodzina alkoholowa zmienia swój sposób
funkcjonowania usiłując przystosować się
do drastycznej zmiany sposobu zachowywania się alkoholika.
Gdy alkoholik wypada z normalnego
rytmu, cała rodzina traci równowagę i musi
zmienić sposób funkcjonowania, aby
przetrwać. Alkoholizm nie spada na rodzinę
nagle lecz rozwija się powoli. W miarę jak
choroba postępuje, wszystko zaczyna
obracać się wokół uzależnionego rodzica,
którego zachowanie decyduje o sposobie
interakcji pozostałych członków rodziny ze
światem zewnętrznym. Każdy członek
rodziny przystosowuje się do zachowania
osoby uzależnionej, przyswajając sobie
wzory zachowań powodujące możliwie jak
najmniejszy stres. Sposób funkcjonowania
całej rodziny ulega przesunięciu i pogarsza
się w miarę, jak rodzina stara się równoważyć
następstwa choroby.
W reakcji na chorobę alkoholową,
członkowie rodziny nieświadomie spełniają
role, które pozwalają zneutralizować skutki
zachowania alkoholika i sprawiają, że rodzina
funkcjonuje nadal można powiedzieć, że
adaptują się do sytuacji.
Portret rodziny
W ogólnym portrecie rodziny dotkniętej
alkoholizmem możemy wymienić takie
cechy jak chaos, nieprzewidywalność i
niespójność. Sposób myślenia jest arbitralny,
sztywny i nielogiczny, nierzadko dochodzi
do przemocy (Brown, 1995). Chaotyczną
rzeczywistość często skutecznie maskują
obronne zabiegi adaptacyjne i próby
radzenia sobie z sytuacją. Cechą charakterystyczną tej rzeczywistości jest dominacja
alkoholika nad rodziną i stale obecna
świadomość grożącej katastrofy. Rodzina
zawsze musi być gotowa do przeciwdziałania.
Powtarzającą się cechą rodziny dotkniętej
alkoholizmem jest groźba destabilizacji.
W każdej chwili może dojść do załamania
się porządku dnia. Rodzina często przystosowuje się do poczucia chaosu, które
staje się elementem. Gdy w zachowaniu i
rozumowaniu jednego z członków rodziny
brak jest konsekwencji, trudno mówić o
jakiejś stabilizacji. Jeśli zasady funkcjonowania rodziny i jej role społeczne stale
się zmieniają nie możemy mówić też o
poczuciu bezpieczeństwa i o wewnętrznym
rozwoju członków rodziny szczególnie dzieci.
Często niespójność dotyczy standardów
władzy rodzicielskiej i formułowanych
przez rodziców ograniczeń.
Jeśli więc w twojej rodzinie
pije ktoś alkohol w sposób,
który przeszkadza innym członkom
to warto o tym porozmawiać
z psychologiem by pomóc
sobie i dzieciom.
Zapraszamy do PLU
przy ul. Rembielińskiej 8.
mgr Bożena Nagrodzka
Specjalista terapii uzależnień
Kierownik – Poradni Leczenia
Uzależnień – Przychodnia
Rejonowo-Specjalistyczna
ul. Rembielińska 8
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SZPZLO WARSZAWA-BRÓDNO, UL. REMBIELIŃSKA 8
czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 19.00
tel. 674 55 21
Można zapisać się osobiście lub telefonicznie
Poradnia Leczenia Uzależnień jest placówką o wysokim standardzie, wyposażoną
w nowoczesny sprzęt oraz zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną kadrę: lekarza psychiatrę,
psychologów, specjalistów terapii uzależnień oraz terapeutów.
Download