HARMONOGRAM SZKOLENIA pn. „Profilaktyka uzależnień

advertisement
HARMONOGRAM SZKOLENIA
pn. „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
ul. Nowogrodzka 62 sala konferencyjna na VI piętrze
Miejsce/miejsca realizacji szkoleń
Imię i nazwisko osoby/osób szkolących
wraz z telefonem kontaktowym
Barbara Turzyńska- tel. 732 826 435
Program zajęć
Godziny
zajęć
(od – do)
9.00-10.30
Tematyka szczegółowa
Metody
realizacji
(wykłady,
warsztaty,
inne)
Specyfika uzależnień chemicznych i behawioralnych.
Wykład
Mechanizmy występujące w uzależnieniach:
Warsztat
Liczba
godzin
2
- biofizjologiczne, psychologiczne, społeczne
- etapy uzależnienia – diagnoza oraz dobieranie form oddziaływań dla
poszczególnych faz
Czynniki chroniące i czynniki ryzyka uzależnień.
10.30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-12.15
Uzależnienia: diagnoza, profilaktyka, pomoc
- kryteria diagnostyczne uzależnień chemicznych i behawioralnych, kontrowersje
Warsztat
Wykład
2
Warsztat
wokół klasyfikacji niektórych uzależnień,
- zaburzenia współwystępujące,
- możliwości pomocy: oddziaływania psychologiczne znajdujące zastosowanie
wśród pacjentów uzależnionych, farmakoterapia
- profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca.
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.15
Uwarunkowania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży:
Warsztaty
1
Studium
przypadku
2
- odwołanie do wyników badań,
- czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka,
- wprowadzenie do systemowego rozumienia zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży – wpływ środowiska szkolnego i rodzinnego na kształtowanie
prawidłowych zachowań
13.15-13.45
Obiad
13.45-15.15
Profilaktyka: przykłady dobrych praktyk. Dobór adekwatnych metod
oddziaływań.
Młodzież uzależniona i zagrożona uzależnieniem:
Warsztaty
- programy terapii,
- specyfika zajęć edukacyjno-terapeutycznych.
Programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem,
uwzględniające zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz
pracy z całą rodziną.
Wykład
Download