SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO

advertisement
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Temat wykładu/warsztatu „Techniki behawioralne”
Liczba godzin: 20 Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących: dr Magdalena Skotnicka
Zakres tematów i wiedza teoretyczna uzyskana/ugruntowana podczas zajęć (skrótowo: które koncepcje
poznawcze i /lub behawioralne, modele zaburzenia, protokoły terapii, inne zagadnienia).
Historyczne podstawy nauki o zmianie zachowania. (Koncepcje behawioryzmu klasycznego, radykalnego, uczenia
się społecznego, wpływ podejścia na nauki społeczne. Etologia i ewolucjonizm i ich wpływ na nauki społeczne).
Pojęcie zachowania i wzmocnienia w koncepcjach behawioralnych Tolmana, Pawłowa, Thorndike Skinnera,
Watsona, Badury,DBT. Wpływ czynników biologicznych (wzorce gatunkowe zachowań człowieka), społecznokulturowych na zachowanie. Podobieństwa i różnice technik behawioralnych u dzieci i młodzieży, a dorosłych.
Techniki behawioralne w populacjach specjalnych (autyzm, osoby z niedostosowaniem społecznym i działaniami
dyssocjalnymi, zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju). Ekspozycja, eksperyment behawioralny jako techniki
poznawczo-behawioralne. Zasady podejmowania interwencji behawioralnych w terapii.
Umiejętności praktyczne nabyte/doskonalone podczas zajęć
Identyfikowanie zachowań dysfunkcyjnych, ABC zachowania, opisywanie łańcuchów zachowania. Identyfikowanie i
opisywanie mechanizmów podtrzymujących zachowanie, rodzaje i rola wzmocnień. Planowanie interwencji z
poziomu behawioralnego. Definiowanie celów terapeutycznych. Planowanie ekspozycji, planowanie aktywności,
eksperyment behawioralny, podtrzymywanie motywacji.
Literatura obowiązująca [której przeczytanie stanowi całość z uczestnictwem zajęciach – można się do niej
odnosić podczas egzaminu]
red Bąbel P Współczesna terapia behawioralna. WUJ, Kraków 2008
red Bennet-Levy J .Oksfordzki Podręcznik Eksperymentów Behawioralnych Alliance Press 2009 Gdynia
Literatura uzupełniająca, pogłębiająca wiedzę na dany temat
Renz Polster Zrozumieć dzieci Jak kształtuje nasze dzieci ewolucja Media Rodzinna 2012; Watson J. B Behawioryzm
oraz psychologia jak widzi ją behawiorysta PWN Warszawa1990; Tolman E Zachowanie celowe ludzi i zwierząt
PWN Warszawa1995; Badura A Teoria społecznego uczenia się. PWN Warszawa 2000; Thorndike E. Zachowanie się
ludzi PWN Warszawa1990; Lorenz K. Tak zwane zło. PIW 2003; Skinner S.B Behawioryzm GWP Sopot 2013;
Suchowierska M. Ostaszewski P. Bąbel P „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” GWP Sopot 2014 rozdziały 2,3,
5.
Dodatkowe oczekiwania wykładowcy wobec studentów związane z przygotowaniem się do zajęć np. wymaganie
aktywnego uczestnictwa, konieczność przygotowania przypadku itp.
Z uwagi na częściowo ćwiczeniowy charakter uczestnicy proszeni są o przysłanie, opisu ABC zachowania wg
załączonego pliku na adres: [email protected] podając w temacie miasto w który się Państwo
szkolą w terminie do niedzieli przed planowanymi zajęciami, umożliwi to efektywną pracę na własnym materiale.
Informacja o osobie prowadzącej (lub osobach) [krótki biogram]
dr Magdalena Skotnicka Chaberek lekarz psycholog, aktywny zawodowo psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo
behawioralnej, specjalizujący się w pracy z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi , medycyną stanów nagłych, osobami z
uszkodzeniami CUN.
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Zadanie domowe - zajęcia z technik behawioralnych
1.
Proszę krótko opisać jakiego pacjenta dotyczy ABC i jakie są jego cele terapeutyczne.
2.
Proszę wypełnić tabelkę opisującą zachowanie dysfunkcyjne podaną poniżej
A
B
C
Co dzieje się przed modyfikowanym
zachowaniem
Co dzieje się w trakcie trudnego
zachowania
Co dzieje się po trudnym zachowaniu
Proponuję, aby w opisywaniu zachowania uwzględnić zasady mogące to ułatwić:
1.
ZASADA PIERWSZA.
Używamy czasowników: w formie czynnej, w trybie oznajmującym, czas przeszły lub teraźniejszy, określających
czynność (co robi, co robię, co się działo).
2.
ZASADA DRUGA:
Opisujemy, gdzie się coś działo, kiedy (jak często się powtarza), jakie nasilenie może mieć.
3.
ZASADA TRZECIA
Opisując tworzymy rodzaj scenariusza, tak że osoba, która czyta lub słyszy opis dokładnie wie, co się wydarzyło i
umiałaby to odtworzyć.
4.
ZASADA CZWARTA
Przyglądając się temu zachowaniu warto zwrócić uwagę na odpowiedź na pytania
1.
Czemu zachowanie się powtarza? Jakie czynniki je nasilają
2.
Kto ma jakie zyski, a kto ma jakie straty?
3.
Kto będzie zainteresowany zmianą i dlaczego?
UWAGA wypełniona tabelka jest narzędziem do pracy, sprawi, że będziemy pracować nad materiałem z Państwa praktyki, a
nie na cudzym i posłuży do stworzenia bazy do ćwiczeń dla państwa grupy,
Download