rachunek-kosztow-wyklad

advertisement
3
Projektowanie i wdrażanie systemów Activity Based Costing (ABC, Rachunek kosztów działań)
1. Przesłanki wdrażania ABC
2. Porównanie z modelem tradycyjnym
3. Projektowanie systemów ABC
4. Wprowadzenie do ABM (Activity Based Management)
5. Wdrażanie ABC
Przesłanki wdrażania rachunku kosztów działań
(Activity Based Costing)
Rosnąca złożoność przedsiębiorstwa
Zróżnicowanie:
produkty
klienci, rynki i kanały dystrybucji
Skomplikowanie: procesy podstawowe procesy innowacyjne i obsługi posprzedażnej
procesy wspomagające
Subsydiowanie wzajemne produktów
Wielkość
produkcji Złożoność produktu Koszt zawyżony Koszt zaniżony mała duża mała duża Badania
wykazują, że tradycyjny rachunek kosztów może zaniżać koszty produktów złożonych i
produkowanych w małych ilościach !
Niewłaściwa informacja do zarządzania
1. Wyniki kalkulacji z księgowości są trudne do racjonalnego wytłumaczenia (np. produkty bardziej
złożone są tańsze od mniej skomplikowanych)
2. Kalkulacje księgowe są podważane przez pracowników
3. Kadra zarządzająca i inżynierska przygotowuje własne obliczenia dla podejmowania decyzji
4. Reakcje rynku na ceny przedsiębiorstwa są trudne do wytłumaczenia, np.: - konkurencja od
dawna sprzedaje takie same produkty po cenach niższych niż
koszty wytworzenia w naszym przedsiębiorstwie
- klienci kupują nasz produkt pomimo nadzwyczajnie wysokiej marży zysku
- konkurenci oskarżają nas o zaniżanie cen, a nasze koszty wytworzenia wydają
się być znacznie niższe niż u konkurentów
Porównanie modelu tradycyjnego z rachunkiem kosztów działań
W zarządzaniu informacja z ABC pozwala na efektywne sterowanie rentownością działalności
firmy
Zarządzanie rentownością portfela produktów,
Zarządzanie rentownością portfela klientów, kanałów dystrybucji i rynków,
Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem,
Wprowadzenie nowych produktów, Pozyskiwanie nowych klientów, kanałów dystrybucji i
rynków.
W zarządzaniu informacja z ABC pozwala optymalizować
posiadane zasoby i wykonywane działania Najczęściej wykorzystywane zastosowanie informacji z
ABC w zarządzaniu:
Krótkookresowa optymalizacja wykorzystania zasobów w przypadku niepełnego wykorzystania
zdolności produkcyjnych
Zarządzanie działaniami nie wnoszącymi wartości w celu optymalizacji
Rachunek kosztów działań - omówienie
Rachunek kosztów działań - omówienie
Rachunek kosztów - wdrażanie ABC
Koszty w controllingu operacyjnym
Podstawy rachunku kosztów działań ABC- opracowanie
Budżetowanie na zasadzie ABC, sem IV
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download