Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółek

advertisement
Raport nr 16/2017
Data: 2017-04-28
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Temat: Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania
spółek zależnych
Zarząd ABC Data S.A. (dalej „Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym ABC Data S.A.
udzieliła poręczeń za następujące zobowiązania spółek zależnych:
1) poręczenie za weksel in blanco wystawiony przez spółkę zależną ABC Data Hungary
Kft. („ABC Data Hungary”) na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. („Faktor”)
do łącznej kwoty 54 mln PLN.
Powyższe poręczenie stanowi zabezpieczenie wykonania podpisanej w dniu
dzisiejszym umowy faktoringowej („Umowa”) pomiędzy Faktorem a ABC Data
Hungary. Na podstawie Umowy ABC Data Hungary oraz ABC Data S.A. odpowiadają
solidarnie za zobowiązania wynikające z Umowy do kwoty wskazanej powyżej.
Zobowiązania wynikające z poręczenia pozostają w mocy do czasu spełnienia
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, jednakże nie później niż 36 miesięcy
od dnia rozwiązania. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
ABC Data S.A. jest spółką dominującą w stosunku do spółki ABC Data Hungary, w
której posiada 100% akcji/głosów.
Z uwagi na fakt, iż spółka ABC Data Hungary jest w 100% spółką zależną od ABC Data
S.A. udzielenie ww. poręczenia jest nieodpłatne.
2) poręczenie za weksel in blanco wystawiony przez spółkę zależną ABC Data Distributie
SRL („ABC Data Distributie”) na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
(„Faktor”) do łącznej kwoty 6 mln PLN.
Powyższe poręczenie stanowi zabezpieczenie wykonania podpisanej w dniu
dzisiejszym umowy faktoringowej („Umowa”) pomiędzy Faktorem a ABC Data
Distributie. Na podstawie Umowy ABC Data Distributie oraz ABC Data S.A.
odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z Umowy do kwoty wskazanej
powyżej.
Zobowiązania wynikające z poręczenia pozostają w mocy do czasu spełnienia
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, jednakże nie później niż 36 miesięcy
od dnia rozwiązania. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
ABC Data jest spółką dominującą w stosunku do spółki ABC Data Distributie, w której
posiada 100% akcji/głosów.
Z uwagi na fakt, iż spółka ABC Data Distributie jest w 100% spółką zależną od ABC
Data S.A. udzielenie ww. poręczenia jest nieodpłatne.
Data
Imie i nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2017-04-28
2017-04-28
Ilona Weiss
Juliusz Niemotko
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Download