Przedmiot - Maciej Holko

advertisement
Przedmiot:
Ekonomika produkcji
Rodzaj zajęć: Wykład
Odpowiedzialny: Dr Maciej Holko
Rok/sem.
Godzin
Punkty
kredytowe
4/zimowy
30
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
Cel: Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dot. zachowania i funkcjonowania
przedsiębiorstw. Kluczowym zadaniem będzie przedstawienie zagadnień teorii i praktyki zarządzania firmą w
otoczeniu gospodarczym, tj. powiązanie zagadnień ekonomiki przedsiębiorstwa z teorią makroekonomiczną
(teorią zysku, inwestycji, kapitału, wzrostu gospodarczego). Program:
1. Definicje, teorie i koncepcje (klasycznej) ekonomii politycznej: produkcja i przedsiębiorstwa w kapitalizmie
(typy przedsiębiorstw wg wybranych kryteriów klasyfikacji (prywatne vs publiczne; osoby prawne vs s-ki osób
fizycznych)).
2. Teoria rozwoju kapitalizmu (rozwój systemu produkcji: akumulacja kapitału, rynek pracy, stosunki produkcji)
– prawa i koncepcje.
3. Przedsiębiorstwo w doktrynie neoklasycznej: rynek i analiza marginalna, teoria firmy wolnokonkurencyjnej;
Walrasa teoria równowagi ogólnej.
4. Teorie oligopoli i monopoli (Veblen, Sraffa, Robinson, Chamberlin); Schumpetera teoria innowacji - rozwoju,
zysku, procentu.
5. Kaleckiego teorie: zysku i podziału, inwestycji, wzrostu gospodarczego (cyklu koniunkturalnego),
opodatkowania; Kaleckiego/Keynesa teoria pieniądza, kapitału, stopy procentowej,
6. Współczesne otoczenie i jego znaczenie: globalne nierównowagi (Hilferding-Luksemburg-Prebisch-FurtadoIgnacySachs-Amin, Myrdal-Stiglitz, Perroux, Krugman (NGE), reguły konkurencji na wspólnym rynku
europejskim, pomoc publiczna;
7. Zarządzanie przedsiębiorstwami, finanse
8. Wstęp do biznesplanu - planowanie działalności gospodarczej: struktury organizacyjnej; marketingu,
9. Sprawdzian
Forma zaliczenia: sprawdzian pisemny, opisowy; 50% + 1 punkt zalicza przedmiot na ocenę dst, kolejne oceny co
10%.
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Student:
1) zna podstawową terminologię, wybrane teorie i koncepcje w zakresie nauk ekonomicznych, nauk o
zarządzaniu,
2) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu społeczno – gospodarczego kapitalizmu i
relacjach zachodzących między elementami tej struktury,
3) ma świadomość istnienia kontrowersji w teorii ekonomii w zakresie funkcjonowania gospodarki
kapitalistycznej.
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności. Student powinien potrafić:
1) dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk społeczno-ekonomicznych.
2) wykorzystać poznane teorie i konstrukcje do analizy podstawowych problemów.
3) posługiwać się poznanymi zasadami, teoriami i konstrukcjami w podejmowanej i prowadzonej
działalności, przewidywać skutki ewentualnych zdarzeń.
Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych. Student powinien mieć:
1) świadomość poziomu swojej wiedzy / umiejętności i powinien rozumieć wynikającą stąd
konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego,
2) przekonanie o wadze teorii ekonomii/zarządzania w wyjaśnianiu funkcjonowania gospodarki i
zachowań ludzkich oraz o znaczeniu podejmowania refleksji na te tematy,
3) przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie nauk ekonomicznych w
środowisku społecznym.
Literatura:
1.
Teoria przedsiębiorstwa: Domańska, Kapitalizm menedżerski; Gruszecki, Współczesne teorie
przedsiębiorstwa, PWN; Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE;
2.
Zarządzanie i finanse: L.Bittel, Krótki kurs zarządzania, WN PWN; Stephen P. Robbins, David A.
DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE 2002; D. Waters, Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. WN PWN
2001; Alan P. Muhlemann, John S. Oakland, Keith G. Lockyer, Zarządzanie: produkcja i usługi , PWN 1995;
Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin 2005; M. Ciołek, Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach ,
CeDeWu;
3.
Przedsiębiorstwo w ujęciu makroekonomicznym: Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN
1960; Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN 1995; J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia,
procentu i pieniądza; M. Kalecki, Dzieła, tom I i II; J.Robinson, Akumulacja kapitału, PWN 1958; J. K.
Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, PWN 1979, J. K. Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu, państwo
przemysłowe, PIW 1973; Schumacher, Małe jest piękne, PIW 1981).
Literatura uzupełniająca w podziale na wykłady:
1. O. Lange: Ekonomia polityczna ; Landreth, Colander: Historia myśli ekonomicznej;
M.Blaug, Teoria ekonomii
2. Jw.; Sweezy, Teoria rozwoju kapitalizmu; Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii
politycznej; Marks, Kapitał tom 1
3. dowolny podręcznik ekonomiki np.: Samuelson, Nordhaus, Ekonomia
4. Napoleoni, Myśl ekonomiczna XX w.,
5. Pen, Współczesna ekonomia; Krugman, Wprowadzenie do Ogólnej teorii [w:] Kryzys.
Przewodnik krytyki politycznej;
6. Nasiłowski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Nasiłowski, Z teorii kapitalizmu
rozwiniętego
7. Jw.
8. Drabowski, Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu...; Toporowski,
Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje kryzysu; Kindleberger, Szaleństwo, panika,
krach
9. Myrdal, Przeciw nędzy na świecie 1975, Teoria ekonomii a kraje nierozwinięte 1958;
Stiglitz, Gobalizacja; R.Hilferding, Kapitał finansowy; R.Luksemburg, Akumulacja
kapitału; R.Prebisch, AmŁac.jako.peryferie.glob-ego.syst.kapitalizmu, [w:] Zasoby
ludzkie, zatrudnienie i rozwój : materiały Szóstego Światowego Kongresu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów, obradującego w Meksyku w 1980
r., pod red. Shigeto Tsuru, PWE, W-wa 1986; C. Furtado, Mit rozwoju
gospodarczego; S. Amin, Zmurszały kapitalizm; S. Amin, Wirus liberalizmu;
Neoliberalizm, pod red. Saad-Filho, D. Johnston.
Download