W ekonomii możemy wyróżnić trzy metody

advertisement
W ekonomii możemy wyróżnić trzy metody badawcze: Metoda systemowa-dotyczy rozwiązania
danego problemu w ujęciu całościowym. Podejście systemowe narzuca konieczność uwzględnienia
wszystkich akceptów rozpatrywanego zagadnienia. Metoda rozwoju-jej istotą stanowi istnienie i
ścieranie się wewnętrznych przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji w każdym zjawisku i
procesie przyrody oraz w społeczeństwie. Metoda poznania-jej istotą można sprowadzić do analizy
obejmującej trzy etapy: 1)Abstrakcja myślowe wyodrębnienie istotnych zmian, które stale się
powtarzają i stałych związków relacji zachodzących miedzy nimi. 2)Stopniowa konkretyzacja
uwzględnienie w analizie mniej ważnych cech zjawiska, czyli dochodzenie od szczegółu do ogółu.
3)Weryfikacja czyli sprawdzanie i porównywanie rezultatu otrzymanych z rzeczywistości.
Podział praw ekonomicznych: -przyczynowe: po pewnym określonym zdarzeniu stale występuje
inne określone zdarzenie, przy czym następstwo to odbywa się w czasie, wcześniejsze zdarzenia
nazywamy przyczyną, późniejsze zaś skutkiem. –współistnienia: związki polegające na tym, że dwa
zdarzenia lub więcej stale występują łącznie. –funkcjonalne: występują, gdy istnieje związek,
relacja między ilościowo wymiernymi zdarzeniami, które można przedstawić za pomocą funkcji
matematycznych.
Gospodarka centralnie planowana: nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych, nieefektywny
system motywacji, niska innowacyjnośc gospodarki, brak dyscypliny firmowej w jednostkach
gospodarczych, brak zjawiska równowagi rynkowej, mała elastyczność gospodarki, ciągłe niedobory
dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych, zanik przedsiębiorczości i niewidoczna odpowiedzialność
za decyzje gosp., niedokładne informacje gospodarcze związane z brakiem rynku, zbytni
niekontrolowany rozrost administracji gospodarczej i biurokracji partyjno-państwowej, niski w
porównaniu z systemem rynkowym przeciętny poziom dobrobytu, deficyt podstawowych swobód
obywatelskich
Główne nurty współczesnej ekonomii: 1)Klasyczny Liberalizm; 2)Nurt interwencjonistyczny;
3)Neoliberalizm koncepcje neoliberalne a)Współczesne kierunki liberalne b)Monetaryzm c)Nowa
ekonomia klasyczna (Lucas)- jeden z najbardziej wpływowych nurtów we współczesnej ekonomii,
opiera się na założeniu pełnej elastyczności rynków oraz teorii racjonalnych oczekiwań, państwo nie
ma możliwości wpływu na koniunkturę, d)Szkoła neoaustriacka- nowa szkoła austriacka (Hayek)
państwo powinno koncentrować się na ochronie własności prywatnej i konkurencji, rząd powinien
doskonalić prawo dla polepszenia warunków funkcjonowania wolnej konkurencji na rynku, państwo
powinno wspomagać system obiegu inf. ekonomicznej. e)Ekonomia podaży (Laufer): państwo to
jeden z najważniejszych czynników zakłócających mechanizmy rynkowe w gospodarce rozwijającej
się dzięki przedsiębiorczości, redukcja podatków i reforma systemu podatkowego f)Ekonomiczna
teoria polityki (Freg); -zasada indywidualizmu metodologicznego poszerzona o zbiorowe instytucje,
zastosowanie analizy ekonomicznej do badań nad podejmowaniem decyzji politycznych,
4)Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej (Euchen) –koncepcja modelu gospodarki rynkowej z
nowoczesnym systemem zabezpieczeń społecznych, -koncepcja tzw. Trzeciej drogi czyli pomiędzy
liberalnym modelem gospodarki rynkowej a różnymi wariantami gosp. centralnie sterowanej, „polityka ustrojowa” 5) Koncepcja „państwa dobrobytu” 6) Instytucjonalizm (Veblen, Means):
-nawiązuje do teoretycznego kierunku niemieckiego- szkoły historycznej, -uwzględnienie zwrotnych
oddziaływań gospodarczych, politycznych i kulturalnych a nie tylko koncepcja „człowieka
ekonomicznego”, -propozycja nowego podejścia metodologicznego metodologicznego badaniach
ekonomicznych, gdzie ekonomia powinna się zintegrować z innymi naukami społecznymi dla odp:
jak i dlaczego tak a nie inaczej zachowują się ludzie, -ewolucyjna droga rozwoju społecznego przy
wykorzystaniu kompromisów, między grupami społecznymi i interwencjonistycznej roli państwa,
-koncepcja kumulacyjnego procesu rozwoju, -poszerzenie wnioskowania o indukcję. 7)Marksizm
-filozofia czynu, dała podstawę dla ruchu politycznego będącego w opozycji do panującego porządku
społeczno-gosp., -teoria wartości dodatniej i koncepcja wyzysku pracy przez kapitał, -powstanie
zarysu społeczeństwa bezklasowego, -krytyczna analiza formacji kapitalistycznej, -własność
prywatna dzieli społeczeństwo na burżuazje i proletariat
Download