prezentacja PDF

advertisement
Konferencja Projektu
Razem-inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Biłgoraj
13.04.2011
Projekt „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii
społecznej”
 Ekonomia społeczna jest odpowiedzią na
rosnące dysproporcje ekonomiczne oraz reakcją
na wykluczenie społeczne coraz większych grup
(społeczne, gospodarcze, kulturalne)
 Ekonomia społeczna dąży do tego, aby umieścić
dobro ludzi i społeczeństw w centrum
aktywności gospodarczej.
 Instytucje ekonomii społecznej umożliwiają
realizację ważnych funkcji:
- aktywizujących, socjalizujących, opiekuńczych,
organizujących społeczności wobec grup,
społeczności terytorialnych i innych wspólnot.







pierwszeństwo celów
indywidualnych i społecznych
ponad zyskiem
podejmowanie ryzyka
ekonomicznego
otwarte i dobrowolne członkostwo
demokratyczna kontrola członków
ograniczona dystrybucja zysków
niezależność od władz publicznych
zatrudnianie płatnego personelu
CECHY ES









spółdzielnie, w tym socjalne,
nowe formy organizacyjno prawne, np.
spółki z.o.o
jednostki nie posiadające osobowości
prawnej jak: CIS, KIS ZAZ, WTZ,
partnerstwa lokalne, klastry
podmiotów
stowarzyszenia i fundacje,
towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych,
związki kredytowe,
banki czasu,
banki żywności,
organizacje pozarządowe prowadzące
działalność gospodarczą
PODMIOTY ES




Potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem
Świadomość problemów społecznych i chęć
ich rozwiązywania przez środowiska lokalne
Prospołeczne i gospodarcze nastawienie
władz samorządowych
Odpowiedni ludzie, chcący angażować się
społecznie i gospodarczo - posiadający
wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne




Jawność działań – rozmawianie,
informowanie, nie pomijanie nikogo
Lojalność – zaufanie, wzajemny szacunek,
Odpowiedzialność – realne zobowiązania
Partnerstwo
4.Delegowanie
uprawnień i zadań
3.Wspólne decyzje –
partnerstwo
2.Konsultacje z grupami
1.Informowanie grup
społecznych
Zwiększanie
poziomu
partycypacji
grup
społecznych
w
podejmowaniu
lokalnych
decyzji
FORMA UDZIAŁU
SKALA ANGAŻOWANIA
Demokracja przedstawicielska – decyzje są
podejmowane przez wybieranych
przedstawicieli
 Demokracja partycypacyjna – grupy nie
pochodzące z wyboru są zaangażowane w
podejmowanie decyzji – np. organizacje
pozarządowe

zlecanie realizacji zadań (powierzanie i
wspieranie)
 udział w pracach komisji
 wzajemne informowanie o planowanych
działaniach
 tworzenia wspólnych zespołów doradczych
 umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
 umowy partnerstwa
 konsultacja aktów prawa miejscowego
 jednostki organizacyjne JST wspierające NGO
 program współpracy (z wysokością środków)
 Gminna Rada Pożytku Publicznego
(powołanie na wniosek NGO, opiniowanie)

WSPÓŁPRACA LOKALNA
ELEMENTY WSPIARANIA
ROZWOJU LOKALNEGO





Rozwój kapitału ludzkiego, stwarzanie okazji do szkoleń,
praktyk, podnoszenie świadomości obywatelskiej,
umiejętności liderów, itp.
Poprawa skuteczności działania, redukcja kosztów, większa
efektywność działania, dostarczanie lepszych usług, itp.
Innowacje organizacyjne, nowe metody działania w
odpowiedzi na złożone wyzwania i potrzeby
Lepszy dostęp do zasobów, finansowych, organizacyjnych,
zarządczych, które mogą pomóc w realizacji wspólnego celu
Lepszy dostęp do informacji, na temat problemów lokalnych,
ludzi, itp.



Bardziej efektywne produkty i usługi, oferta
dostosowana do lokalnych potrzeb dzięki lepszej
wiedzy
Wzrost wiarygodności, budowanie dobrych relacji,
wzajemne uwiarygodnianie partnerów
Tworzenie stabilnego społeczeństwa, cel
długoterminowy władz i wielu organizacji, istotny także
dla sektora gospodarczego





Oczekiwanie szybkich sukcesów
Niedostateczne wsparcie lokalne władz
samorządowych i swojego środowiska
„Wypalanie się” liderów
Brak lokalnej współpracy partnerskiej
Nie znalezienie wsparcia zewnętrznego
Instytut Rynku Pracy
Fundacja Nowy Staw
www.irp-fundcja.pl
Dziękuję za uwagę
Download