Brak dec. KE o zwrocie środków OWES Olsztyn - Wama-Coop

advertisement
Załącznik nr 9
OŚWIADCZENIE O BRAKU DECYZJI KOMISJI
EUROPEJSKIEJ O OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY
PUBLICZNEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11- Włączenia Społeczne
Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznej oraz ekonomii
społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudniania.
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”
OŚWIADCZENIE O BRAKU DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
O OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY PUBLICZNEJ
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
(Imię, nazwisko/nazwa i adres Beneficjenta pomocy)
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach projektu Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oświadczam, że na dzień składania wniosku
o przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem.
Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271
kodeksu karnego dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej
znaczenie prawne.
………………………………………,
Miejscowość, data
......................................................
Podpis/pieczęć
Download