załącznik 3 oświadczenie pracownika

advertisement
……………………………….. ..
………………………………….
Imię i nazwisko
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA*
( załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS pracowników i pracodawców)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby przez
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz
realizacją umowy o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących
kształcenie ustawiczne pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922)
…………………………………………..
( podpis pracownika składającego oświadczenie)
*Do wniosku należy dołączyć oryginał niniejszego oświadczenia a kserokopię przechowuje pracodawca
Download