oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

advertisement
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ
Ja, niżej podpisana/-y ................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
Zamieszkała/-y .........................................................................................................................................
(Pełny adres wraz z kodem pocztowym składającego oświadczenie)
Nr PESEL: ...................................................................................................................................................
świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy,
oświadczam, że jestem osobą w wieku powyżej 29 roku życia i zamieszkuję na obszarze
województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) oraz należę do
następujących grup1:
osoby od 50 roku życia
osoby długotrwale bezrobotne
kobiety
osoby niepełnosprawne
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
………..………………………
(Miejscowość, data)
1
………..………………………..………………
(Podpis Kandydata/Kandydatki)
Proszę zaznaczyć wszystkie grupy do których przynależy składający oświadczenie.
Projekt pt. „Ponowny Start. Kompleksowe wsparcie i doświadczenie praktyczne
drogą ponownego wejścia na podkarpacki rynek pracy”
Download