Oświadczenie o sprowadzeniu

advertisement
Poznań …………….
OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie wynikającej z Art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny oświadczam, że pojazd marki :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Został zakupiony i sprowadzony po dniu 01.01.2016.
Oświadczenie powyższe złożyłem w związku z postępowaniem administracyjnym
dotyczącym rejestracji w/w pojazdu.
Art. 233 § 1 kodeksu karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Jednocześnie stwierdzam, iż zostałem uprzedzony przez przyjmującego oświadczenie
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
………………………………………………….……………………………….
(czytelny podpis)
Zamość, dnia ……………………………………………………….
………………………………………………….………………………..…………………..…….
(imię i nazwisko)
………………………………………………….………………………..………………..……….
………………………………………………….…………………………………….…………….
(adres zamieszkania)
………………………………………………….…………………………………..………..…….
(PESEL)
Download