Pobierz

advertisement
OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE
MIASTA SIEDLCE
Ja niżej podpisany/podpisana
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………
w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka……………………………………………….
do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Siedlce
…………………………………………………………………………………………………...
(wpisać nazwę szkoły podstawowej)
oświadczam, że zamieszkuję razem z dzieckiem (zgodnie z KC*) na terenie Miasta Siedlce
pod adresem:
ulica: ......................................................................................
nr domu: ............................... nr lokalu: ................................
kod pocztowy: .........................................
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm./ potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu
Siedlce, dnia………….......
……………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy
Dodatkowa informacja:
* Sposób określania miejsca zamieszkania dziecka definiuje art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459.).
Zgodnie z art. 25 kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w określonej
miejscowości (kraju), konieczne jest stwierdzenie występowania dwóch przesłanek – przebywania i zamiaru
stałego pobytu.
Z kolei zgodnie z art. 26 kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Wyciąg z Kodeksu karnego:
( … Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. …)
Download