oświadczenie kierownika budowy A i B

advertisement
Załącznik nr 6A.
Oświadczenie kierownika budowy w przypadku realizacji obiektu budowlanego
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
......................................., dnia ................................
/miejscowość/
/data/
OŚWIADCZENIE
K I E R O W N I K A B U D O W Y, (R O B Ó T)
Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………...……..
.........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko kierownika budowy)
pełniący obowiązki kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji wykonywanej
na podstawie ostatecznej decyzji: ………………………………..………………………....................
………………………………………………………………………………………………………………..
/nazwa organu, numer decyzji, data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/
oświadczam
że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2, ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ze zm./, obiekt budowlany, tj.:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
/nazwa i adres inwestycji wg decyzji o pozwoleniu na budowę/
a) wykonano zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku, a także – w razie korzystania – drogi,
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
oraz wbudowane materiały budowlane zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrębnymi,
c) dokonano pomiarów powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i poszczególnych lokali
mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt.1.
Pouczenie:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz. U z 1997r. nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym pouczeniem i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
W załączeniu :
1. Kserokopia uprawnień kierownika budowy (robót)
2. Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
......................................................................
/nr uprawnień, podpis kierownika budowy z pieczątką/
1
Załącznik nr 6B.
Oświadczenie kierownika budowy w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę.
......................................., dnia ................................
/miejscowość/
/data/
OśWIADCZENIE
K I E R O W N I K A B U D O W Y (R O B Ó T)
Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………...………………..
/imię i nazwisko kierownika budowy/
pełniący obowiązki kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie ostatecznej
decyzji: .………………………………..……………………….....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
/nazwa organu, numer decyzji, data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/
oświadczam
że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze
zm./, obiekt budowlany, tj.:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
/nazwa i adres inwestycji wg decyzji o pozwoleniu na budowę/
a) podczas wykonywania robót budowlanych wprowadzono zmiany nie odstępujące w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę – art. 57 pkt. 2 polegające na:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… .
b) teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku – a także – w razie korzystania – drogi, ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) dokonano pomiarów powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i poszczególnych lokali mieszkalnych,
w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt.1.
Pouczenie:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz. U z 1997r. nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym pouczeniem i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.
W zał.
1. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełnia jący opis
2. Kserokopia uprawnień kierownika budowy (robót)
3. Kserokopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
.............................................................................
potwierdzam .............................................................................................
/nr uprawnień, podpis kierownika budowy z pieczątką/
/nr uprawnień, podpis projektanta z pieczątką/
.......................................................
/nr uprawnień, podpis inspektora nadzór
inwestorskiego z pieczątką, jeżeli został ustanowiony/
2
Download