Wzór karty czasu pracy

advertisement
Załącznik Nr 4 do Zarz. Nr 52/12/13
Wzór karty czasu pracy
Identyfikator projektu
Tytuł projektu
Imię i nazwisko pracownika
Kierownik projektu
Miesiąc i rok
Numer i nazwa
zadania
Liczba godzin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Razem
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Liczba godzin miesięcznie dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nie większa niż :
- dla nauczycieli akademickich 156 godzin
- dla pozostałych pracowników nie więcej niż realna liczba godzin roboczych w danym miesiącu kalendarzowym określona corocznie zarządzeniem Rektora
W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - max liczba godzin obliczana jest proporcjonalnie do wymiaru etatu.
W karcie czasu pracy rozlicza się wyłącznie godziny przypadające w dni robocze
..............................................
(data, podpis pracownika)
.........................................................
(podpis kierownika projektu*)
..........................................................................
(data i podpis kierownika komórki/jednostki)
...........................................................................
(podpis kierownika Działu Spraw Osobowych
.........................................................................
(podpis kierownika Biura CZP6)
/inna właściwa jednostka)
Legenda:
U – pracownik przebywający na urlopie płatnym wpisuje U, które oblicza się jako 8 godzin
D – przebywając na delegacji krajowej pracownik wpisuje D; jeżeli czas trwania delegacji
jest krótszy niż 8 godzin należy wpisać D oraz liczbę godzin
C – pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim wpisuje C, które oblicza się jako 8
godzin
*w przypadku wypłaty dla kierownika projektu pełniącego równocześnie obowiązki dziekana – podpis Rektora/Prorektora
Kartę czasu pracy przechowuje odpowiednio dział KO lub dział KU
Download