wzór podania - Zakład Meteorologii i KLimatologii SGGW

advertisement
………………………….
Miejscowość, dd-mm-rrrr
/Imię i nazwisko/
………………………………
/adres/
………………………………
Pieczęć Katedry lub Zakładu
Kierownik Zakładu
Meteorologii i Klimatologii SGGW
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Podanie
Zwracam się z prośbą o udostępnienie danych meteorologicznych w postaci średnich: /np.
dobowych; miesięcznych; rocznych/ wartości /np. temperatury powietrza; wilgotności względnej
powietrza; kierunku, prędkości wiatru; wysokości opadu atmosferycznego, usłonecznienia lub innych
(jakich)/ z okresu: od dd-mm-rr do dd-mm-rr.
Materiały te zostaną wykorzystane w pracy (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)
pt: ……………….…………………………………………………………………………
opracowywanej w Zakładzie….…..……, Katedrze……..………, na Wydziale………..………………,
której promotorem jest Pan/i………………………………………………………
Oświadczam,
że
dane
meteorologiczne
będą
wykorzystywane
wyłącznie
do
przygotowania ww. pracy /licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej/ i nie będą wykorzystane
komercyjnie jak również nie będą w jakiejkolwiek innej formie publikowane.
Dane proszę o przesłanie na następujący adres e-mail: ………………….
………………………..
Podpis
………………………..
Podpis promotora pracy
Zgoda na udostępnienie danych
……………………………….
Podpis Kierownika Zakładu
Download