Uploaded by misio3000

wniosek temat pracy dyplomowej Michał

advertisement
Imię i nazwisko ........................................................................................
Nr albumu ....................................................................................................
Nr grupy ........................................................................................................
Specjalność .................................................................................................
Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie inżynierskiej pracy
dyplomowej na temat:
Projekt i wzdrożenie informatycznego środowiska zarządzania internetowym systemem
wypożyczania samochodów z wykorzystaniem architektury ASP.net MVC
Zakres pracy dyplomowej:
Stworzenie
relacyjnego
modelu
bazy
danych
wypożyczalni
samochodowej.
Opracowanie projektu aplikacji internetowej w oparciu o ASP.net MVC umozliwiającej
użytkownikowi wpożyczenie auta oraz właścicielowi zarządzania flotą samochodów.
Implementacja bazy danych oraz opracowanego systemu wypożyczania.
Data zgłoszenia: ...............................................
........................................................
(podpis studenta)
Promotor ............................................................................................................................. ......................
............................................................
(podpis promotora)
Kierownik zakładu .............................................................................................................................
............................................................
(podpis kierownika zakładu)
Download