Arkusz analizy dokumentacji zajęć specjalistycznych

advertisement
Arkusz analizy dokumentacji
zajęć specjalistycznych
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj zajęć……………………………………………………………………………….
Data kontroli……………………………………………………………………………..
Rodzaj dokumentacji……………………………………………………………………………….
Dziennik zawiera
tak
nie
- nazwiska i imiona dzieci
- oddział do którego uczęszczają dzieci
- numery telefonów rodziców
- indywidualny lub grupowy program pracy
- tygodniowy plan zajęć
- daty i czas trwania zajęć
- tematy przeprowadzonych zajęć
- ocenę postępów
- obecność dzieci na zajęciach
- podpis nauczyciela
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r
poz. 1170)
Spostrzeżenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zalecenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
podpis osoby kontrolowanej
podpis dyrektora
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards