Preliminarz Projektu Dla Kół Naukowych

advertisement
PRELIMINARZ
1. Nazwa Koła Naukowego
2. Koordynatorzy projektu
(imię i nazwisko, telefon, e-mail)
3. Pełna nazwa projektu
4. Opis projektu (planowany przebieg, cel, itp.)
5. Opiekun naukowy projektu
(jeśli wymagany; imię i nazwisko, podpis)
6. Termin i miejsce realizacji projektu
7. Odbiorcy projektu1
8. Inne koła/agendy/organizacje współorganizujące projekt i zakres ich działań
9. Zespół
(Imiona, Nazwiska, Sem studiów oraz kierunek) osób biorących udział w projekcie oraz ich planowana rola
1
Proszę podać łączną liczbę uczestników/gości i krótką charakterystykę
10. Planowane koszty projektu
koszt jednostkowy
brutto
rodzaj wydatku
ilość
koszt całkowity
SUMA KOSZTÓW
11. Planowane przychody z innych źródeł finansowania
(np. środki własne, wydziałowe, uzyskane od uczestników konferencji, itp.)
kwota
przychodu
źródło
SUMA PRZYCHODÓW
12. Różnica
(suma przychodów – suma kosztów)
13. Postulowana kwota dotacji
(nie wyższa niż bezwzględna wartość
z pkt. 12)
Data złożenia preliminarza
Podpis Prezesa
Podpis opiekuna
Data akceptacji
preliminarza
Podpis i pieczątka Przewodniczącego
Komisji ds. Kół Naukowych
Samorządu Studenckiego PB
Download