Uploaded by tinasosiak

zgoda-prodziekana-praca-dyplomowa-w-jezyku-ang copy

advertisement
Łódź , dnia 27/11/2021
Khrystyna Sosiak
……………………………
Nazwisko i imię
384139 (Analiza danych 4 rok)
Numer albumu
Do Prodziekana Wydziału
Matematyki i informatyki
Uniwersytetu łódzkiego
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na napisanie pracy dyplomowej inżynierskiej
w języku angielskim.
Praca będzie nosiła tytuł : The confidence model scores for GIS data sources
Promotor: Tomasz Rodak
……………………………………..
…………………………………..
Podpis osoby kierującej pracą dyplomową
Podpis wnioskodawcy
……………………………………..
Data, pieczęć i podpis prodziekana
Download