karta pracy

advertisement
Załącznik 4 do Umowy_Działanie 1.4-4.1 POIG
Wzór karty pracy pracownika
Nazwa Beneficjenta:
Imię i Nazwisko pracownika:
Stanowisko:
Numer umowy o dofinansowanie:
Miesiąc/rok1:
Zaangażowanie pracownika –
procent etatu wynikający z
wkładu pracy na realizację
Rodzaj prowadzonych Projektu objętego ww. umową
badań i prac
o dofinansowanie
Badania przemysłowe
Prace rozwojowe
………………………
Data, podpis pracownika
Zadania, w których pracownik wykonywał pracę, zgodnie z harmonogramem zadań
………………………..
Data, podpis Beneficjenta
Pieczęć Beneficjenta
Karta pracy powinna być wypełniana co miesiąc dla każdego pracownika, którego wynagrodzenie jest objęte dofinansowaniem w ramach Projektu. W przypadku, gdy
niezbędne jest sporządzenie karty pracy za okres krótszy niż miesiąc należy podać okres od <...> do <...>.
1
Download