Załącznik do umowy – Oświadczenie Beneficjenta dot

advertisement
Załącznik nr …. do Umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
…………………………………….
……………………………..
Nazwa i adres Beneficjenta
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT
W związku z przyznaniem ………..(nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny)………………………………
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację Projektu ……………….(nazwa i numer Projektu)
………………………………………..,
oświadczam,
że
realizując
powyższy
Projekt
………………………(nazwa Beneficjenta)……………………… nie ma prawnej możliwości odzyskania w
żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została wskazana w budżecie
Projektu.
Jednocześnie ………………………(nazwa Beneficjenta)………….……… zobowiązuję się do zwrotu
zrefundowanej w ramach Projektu………………….(nazwa i numer Projektu) …………………………….……….
części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku 1 przez
………………………(nazwa Beneficjenta)2.
Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania
uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku
VAT.
…………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej i pieczęć)
1
Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z2016 r. poz. 710, z późn. zm.)
W przypadku przekazania infrastruktury/środków trwałych wytworzonych/nabytych w projekcie innemu podmiotowi
należy wpisać również nazwę tego podmiotu.
2
Download