Oświadczenie nabywcy

advertisement
Dane do faktury VAT (za bilety wstępu, zajęcia edukacyjne, sesje zdjęciowe,
sprzedaż roślin, usługi, materiały)
/pieczątka firmowa składającego oświadczenie/
Kraków, data
Fakturę proszę wystawiać – nabywca - odbiorca:
Dane nabywcy – odbiorcy
NIP:
Dane płatnika
NIP :
/
adres wysyłkowy faktury/
OŚWIADCZENIE NABYWCY
W związku z paragrafem 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r.
/ Dz. U. Nr. 39, poz.176/ oświadczmy , że jako podatnicy podatku VAT / NIP :
,
tymczasowy REGON ..................................../PESEL ............................./ jesteśmy uprawnieni
do otrzymywania FAKTUR VAT, bez żądania składania na nich podpisu zleceniodawcy
– zamawiającego.
..............................................................................................
/podpis dysponenta środków finansowych lub osoby
upoważnionej wraz z jej pieczątką osobistą/
Ilość osób:
Usługa :
Download