Financial Accounting and Accounting Standards

advertisement
Rachunek
kosztów
Ewidencja kosztów - zadania
Zadanie 1:
Założenia: W jednostce gospodarczej wystąpiły następujące
pozycje kosztów
1.
2.
Koszty utrzymania nieruchomości zaliczonej do inwestycji.
Koszty zużycia materiałów bezpośrednioprodukcyjnych.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapłacono karę umowną.
Naliczono odsetki od kredytu bankowego.
Koszty transportu sprzedanych produktów gotowych.
Wynagrodzenia dyrekcji.
Amortyzacja hali produkcyjnej.
8.
Amortyzacja budynku stołówki.
9. Koszty zakupu materiałów.
10. Koszty świadczeń wydziału transportowego na rzecz wydziału
produkcji podstawowej.
11. Odpisano przedawnione należności.
Polecenia do wykonania:
a) zakwalifikować poszczególne pozycje do właściwych grup
kosztów,
b) wymienić pozycje, które są objęte rachunkiem kosztów.
1.
2.
Pozostałe koszty operacyjne.
Koszty działalności podstawowej; koszty bezpośrednie,
koszty proste.
3. Pozostałe koszty operacyjne.
4.
Koszty finansowe.
5. Koszty sprzedaży, koszty pośrednie, koszty złożone.
6. Koszty ogólnego zarządu, koszty pośrednie, koszty proste.
7. Koszty działalności podstawowej, koszty pośrednie, koszty
proste.
8. Koszty działalności pomocniczej, koszty pośrednie, koszty
proste.
9.
Koszty zakupu, koszty pośrednie, koszty złożone.
10. Koszty działalności pomocniczej, koszty złożone.
11. Pozostałe koszty operacyjne.
b) Rachunkiem kosztów są objęte pozycje; 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Zadanie 2:
W związku z jednorodną i nieskomplikowaną produkcją spółka cywilna (podatnik VAT) prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na
kontach układu rodzajowego bez użycia konta „Rozliczenie kosztów rodzajowych". Salda początkowe wybranych kont są
następujące:
310
100
130
—
—
Materiały
Kasa
Rachunki
4700
2000
bankowe
zł
zł
7 200
zł
Operacje gospodarcze:
1. Fa VAT — faktura VAT spółdzielni transportowej za przewóz opału (VAT nie podlega odliczeniu) 80 zł
2. RW — wydano z magazynu materiały pomocnicze 200 zł
3. RK — pracownik pobrał zaliczkę na zakup druków 35 zł
4. Fa VAT — faktura VAT Zakładu Energetycznego
449zł
a) w tym VAT (22%)
81zł
5. Płacąc gotówką (RK), zakupiono środki czystości przekazane sprzątaczce
30zł
6. Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika, który przedstawił paragon za zakupione druki
35zł
7. Lista płac brutto
800zł
8. Według wyciągu bankowego:
a) podjęto na wypłatę wynagrodzeń
800zł
b) zapłacono za usługi informatyczne zaliczane w ciężar kosztów
120
zł
c) przelano miesięczną ratę czynszu dzierżawnego z tytułu używania lokalu (VAT nie podlega odliczeniu) 310 zł
9. Naliczone składki ubezpieczeń społecznych i na Fundusz Pracy
a) obciążające
pracownika (ubezpieczonego)
228zł
b) obciążające
pracodawcę 241zł
10. Tabela amortyzacji — zużycie środków trwałych 70zł
11. W końcu okresu przeniesiono koszty do rozliczenia na konto
„Wynik finansowy".
Polecenia do wykonania:
a) zaksięgować operacje gospodarcze dokonane w ciągu okresu, otwierając potrzebne konta odpowiednim saldem,
b) przenieść w końcu okresu koszty rodzajowe.
Zadanie 3:
Spółdzielnia produkcyjno-usługowa, która nie jest podatnikiem VAT, prowadzi rozwinięty wariant ewidencji kosztów.
Salda początkowe wybranych kont są następujące:
310 - Materiały
3000
Zadanie 3:
Zadanie 3:
Zadanie 3:
Zadanie 4:
Download